Aanmelden voor vakken en tentamens in Osiris

Verplicht aanmelden voor alle vakken!

 • Aanmelden voor een vak betekent het aanmelden voor alle onderwijsvormen van het vak én de aansluitende toets. Dit kan voor het hele academische jaar via https://wur.osiris-student.nl. De uiterste aanmelddata vind je in de agenda;
 • Studenten kunnen zichzelf aanmelden voor maximaal 15 ECTS per periode. Eventueel aanmelden voor meer dan 15 ECTS dient plaats te vinden via de vakcoördinator;
 • Studenten kunnen zichzelf alleen inschrijven voor herttentamens als ze al een resultaat hebben behaald voor een vak (No Grade is ook een resultaat).
 • Voor een vak met een maximum aantal deelnemers geldt een vroegere aanmeldingsdatum (één week voor de normale aanmeldingsdatum), zodat de student die niet wordt toegelaten zich nog voor een andere vak kan aanmelden. Voor deze vakken komen alle studenten die zich inschrijven automatisch op de wachtlijst te staan. De student voor wie een vak verplicht is in de common part, specialisatie of pre-master, wordt in ieder geval toegelaten. De student voor wie het vak een beperkte-keuzevak is, krijgt voorrang boven andere belangstellenden. Onder studenten die geen voorrang hebben, wordt door middel van loting bepaald wie aan het vak mag deelnemen. Studenten die zich later aanmelden dan de deadline, maar voor de deadline van reguliere vakken, komen wel op de wachtlijst te staan, maar krijgen geen voorrang op de studenten die wel op tijd waren met zich aanmelden, ook als het vak voor de late aanmelder een verplicht vak is en het voor een student die zich op tijd heeft aangemeld een elective is. Zij worden dus niet meegenomen in de loting.
 • Eerstejaars BSc studenten worden automatisch aangemeld voor vakken in de eerste periode van het eerste studiejaar. Daarna moeten studenten zich zelf aanmelden;
 • Een student kan na sluiting van de (centrale) aanmelding, alleen nog met goedkeuring door de vakcoördinator toegelaten worden tot het vak. Deze zorgt er dan voor dat de student wordt aangemeld;
 • De student kan zich tot halverwege de periode terugtrekken voor het vak.
 • Vanuit Osiris kun je ook naar de PlanApp. Met de PlanApp kun je een studieplanning maken voordat de detailroosters bekend zijn, je moet je dan nog wel aanmelden voor de vakken en tentamens.

Tentamens en herkansingen

 • Aanmelddata en deadline van (her)tentamens staan in de agenda & kalender academisch jaar. Data van de herkansingen staan bij het detailrooster van elk cursus vermeld in TimeEdit.
 • Het alleen aanmelden voor het tentamen dan wel terugtrekken voor het tentamen van een vak kan tot de aangegeven deadlines. De student kan zich in periode 1, 2, 5 en 6 tot drie weken na aanvang van de periode terugtrekken voor een vak. In periode 3 en 4 kan terugtrekken tot halverwege de periode.
 • Terugtrekken voor het tentamen na de deadline is niet meer mogelijk. Het resultaat ‘No Grade’ wordt dan gegeven.
 • Na de deadline kan de student contact opnemen met de vakcoördinator. De vakcoördinator heeft de bevoegdheid om te bepalen of de student nog mee mag doen aan het tentamen, maar is niet verplicht om studenten toe te laten.