Convenant verantwoord gedrag

Op 27 juni hebben tien Wageningse studentenverenigingen en rector magnificus Arthur Mol het convenant “verantwoord gedrag” ondertekend. Enkele jaren geleden is het convenant in samenspraak opgesteld om de onderlinge afspraken tussen de verenigingen en de universiteit op papier te zetten.

Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd zodat het gesprek tussen de verenigingen en de universiteit open blijft en gezamenlijk over actuele thema’s gesproken kan worden.

Preambule
De partners voor dit convenant verantwoord gedrag zijn het College van Bestuur van Wageningen University en tien Wageningse verenigingen. De verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan het actieve studentenleven in Wageningen. Ze bieden hun leden een waardevol netwerk en mogelijkheden om zich op sociaal en persoonlijk vlak te ontwikkelen. Ze hechten eraan een veilige en gezonde plek voor (aspirant-)leden en niet-leden te zijn, waar aandacht is voor het welzijn van de student.

De verenigingen zijn veelal besloten verenigingen. Ze realiseren zich dat buitenstaanders (ouders/ verzorgers, media etc.) de universiteit (mede-)verantwoordelijk houden voor hetgeen zich op of vanwege de verenigingen afspeelt. Zowel de verenigingen als de universiteit hebben er belang bij dat (aspirant-)leden van verenigingen zich in alle opzichten respectvol gedragen en behandeld weten, en dat excessen (dus) voorkomen worden. Met dit convenant ‘Verantwoord gedrag’ onderstrepen het College van Bestuur van Wageningen University en de verenigingen het belang van de afspraken daarover.
Aan het convenant ligt een aantal gedeelde uitgangspunten ten grondslag. De betrokken partijen hechten waarde aan transparantie over hun activiteiten en aan de communicatie daarover, kunnen rekenen op wederzijds respect, wijzen discriminatie, zowel geestelijk als fysiek geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag af en treden daar proactief en zo nodig actief tegen op.

Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. In dit convenant wordt die verantwoordelijkheid nader uitgewerkt (2), met betrekking tot verenigingsactiviteiten in zijn algemeenheid (3) en de verenigingsintroducties in het bijzonder (4) en wordt ingegaan op de vertrouwenscontactpersonen op de vereniging (5), het omgaan met incidenten, klachten en sancties (6) en afspraken omtrent verantwoord alcoholgebruik (bijlage 1).

Begrippen en afkortingen
Aspirant-lid: persoon die zich heeft ingeschreven bij een vereniging maar nog niet tot lid van de vereniging geïnaugureerd is. Calamiteit: een ernstig incident, een (niet-verwachte) gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken.
Incident: een voorval dat bij betrokken(n) en/ of derden in de breedste zin van het woord, opschudding veroorzaakt/ zou kunnen veroorzaken.

Verenigingen: CSFR Dei Gratia, D.L.V. Nji-Sri, Ichthus Wageningen, Unitas Wageningen, K.S.V. St. Franciscus Xaverius, NSW, SSR-W, VGSW, W.S.R. Argo en W.S.V. Ceres

Verenigingsactiviteit: activiteit die uit naam van de vereniging wordt georganiseerd -al dan niet door commissies- en daarmee onder supervisie van het bestuur dan wel de sociëteitscommissie valt, ook wel ‘activiteit’.

Verenigingsbestuur: het dagelijks bestuur van de vereniging zoals terug te vinden bij de Kamer van Koophandel, ook wel ‘bestuur’.

Sociëteit: het gebouw en, indien van toepassing, de omliggende buitenruimten die behoren tot de desbetreffende vereniging.

VIT: Verenigingsintroductietijd, ook wel ‘introductietijd’.

Wageningen University en CSFR Dei Gratia, D.L.V. Nji-Sri, Ichthus Wageningen, Unitas Wageningen, K.S.V. St. Franciscus
Xaverius, NSW, SSR-W, VGSW, W.S.R. Argo en W.S.V. Ceres