Ombudspersoon

De ombudspersoon draagt bij aan een structureel veiliger werk- en studieomgeving voor medewerkers (incl. promovendi) en studenten. Vanuit een onafhankelijke en gezaghebbende positie signaleert de ombudspersoon grotere trends op gebied van sociale veiligheid en adviseert hierover.

De ombudspersoon heeft oog voor de individuele casus, maar behandelt geen rechtspositionele kwesties, (individuele) kwesties die al zijn opgepakt en zaken die expliciet belegd zijn bij een commissie.

Bij WUR werkt de ombudspersoon zowel voor Wageningen University als voor Wageningen Research.

About the ombudspersoon

WUR ombudspersoon Jacqueline Schoone
Vrijheid is mijn belangrijkste waarde en dat drijft me ook in deze rol: de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent, kunnen zeggen wat je bezighoudt, in een klimaat dat ondersteunend en uitdagend is, samenwerking en betrokkenheid stimuleert en waar werkdruk in balans is.

Vrijheid is niet ‘alles kunnen doen wat niet verboden is’. Vrijheid gaat om het nemen van verantwoordelijkheid voor hetgeen binnen de academische gemeenschap gebeurt. Een klimaat waar afspraken worden nagekomen en je kunt rekenen op transparante procedures en regels. Als dat klimaat er niet is, ontstaat angst; om initiatieven te nemen, om zaken aan de orde te stellen.

In mijn rol zorg ik ervoor dat mensen weer bij elkaar komen. Dat mensen gehoord worden, dat ik problemen benoem en dat wanneer het nodig is de onderste steen boven komt. Ik heb een onafhankelijke en neutrale rol en kan zonder belemmeringen onderzoek doen en om -eventueel voor de WUR als geheel- aanbevelingen te doen. En dan komt een andere kant in mij boven: mijn vermogen om ‘verfijnd’ waar te nemen en de drijfveer om iets echt te veranderen.” 

  Wat is het doel van de ombudspersoon WUR?

  De ombudspersoon is een laagdrempelige voorziening voor (groepen) medewerkers (ook promovendi) en (groepen) studenten voor problemen die op de werk- of studievloer ontstaan en tot vragen, dilemma’s en conflicten (kunnen) leiden).

  De ombudspersoon zorgt voor een onafhankelijk en onpartijdig advies, bemiddeling, doorverwijzing binnen de hulpstructuur of onderzoek. Het gaat over situaties waarin een medewerker of student ervaart dat er sprake is van een – in hun ogen – onjuiste of onbillijke behandeling door personen of organen van Wageningen University & Research.

  Wat kan de ombudspersoon voor mij doen?

  De ombudspersoon werkt onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk, kan onderzoek (laten) doen en adviseren (gevraagd en ongevraagd) over structurele problemen en misstanden op de werk- en studievloer.

  • De ombudspersoon kan (groepen) medewerkers en (groepen) studenten ondersteunen bij de analyse en oplossing van vragen, dillema’s of conflicten die betrekking hebben op het werk of de studie, op het moment dat overleg daarover binnen de staande organisatie stagneert of blokkeert.
  • De ombudspersoon is geen extra instantie op de bestaande klacht-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden of ter vervanging van de actoren die zich richten op individuele casuïstiek. De ombudspersoon is een onafhankelijke partij die kan bemiddelen tussen partijen en die ineffectieve patronen in de cultuur van (onderdelen van) de organisatie met betrekking tot sociale veiligheid kan blootleggen.

  Ik heb een probleem, conflict en/of dilemma. Wat moet ik doen?

  Een veilige werk- en studieomgeving betekent ruimte om je uit te spreken over zaken die niet goed lopen. Ruimte dus om problemen, dilemma’s en/of conflicten aan te kaarten met als doel daarvoor een oplossing te vinden. Wat betreft medewerkers ligt de verantwoordelijkheid om dergelijke situaties op te lossen bij leidinggevenden. Voor studenten is de verantwoordelijkheid voor oplossingen afhankelijk van het soort klacht en/of probleem.

  WUR biedt medewerkers en studenten ondersteuning met een uitgebreide hulpstructuur die bijdraagt aan een prettige werk- en studie-omgeving. Denk aan o.m. vertrouwenspersonen, studentendecanen en -psychologen PhD advisers, trainingen, bedrijfsmaatschappelijk werk, de arbodienst en HR.

  Daarnaast zijn er verschillende klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures van kracht op basis waar medewerkers en studenten gebruik kunnen maken als zij een klacht hebben over bijvoorbeeld hun (rechts)positie of wanneer er sprake is van een situatie van ongewenst gedrag.