On-campus

Cursus Toegepaste statistiek

Wetenschappelijk onderzoek kan niet zonder statistiek. Een goede statistische achtergrond helpt bij het effectief opzetten van onderzoek en het beantwoorden van de relevante onderzoeksvragen. En door de beschikbaarheid van statistische software zoals Genstat en R zijn onderzoekers in staat om zelfstandig complexe vraagstukken op te lossen. Het is daarbij essentieel dat in elke fase van het onderzoek de juiste keuzen worden gemaakt.

Organisator Wageningen Academy
Duur 8 dagen

Deze cursus is nog niet gepland.
Je kunt alvast interesse tonen in de 2024 editie.

Waarom deze cursus volgen?

Het doel van deze cursus is om de algemene principes van proefopzet, data-analyse en modellering uiteen te zetten. Verschillende statistische methoden worden geïllustreerd met voorbeelden uit de life sciences. Na afloop van de cursus kan je hetgeen geleerd is toepassen in je eigen onderzoek.

Dankzij de cursus richt ik de opstelling van m’n proeven anders in. Daardoor is het veel duidelijker of een bepaalde behandeling werkt of niet en is de doorlooptijd van mijn projecten korter.
Alex van Schaik, Technician Seed Technology Research | Seed Physiology and Treatments, Rijk Zwaan Breeding B.V.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bestemd voor onderzoekers (hbo- of wo-niveau), werkzaam in het bedrijfsleven, bij de overheid of onderzoeksinstituten en voor docenten in het hoger (agrarisch) onderwijs. Mocht je twijfelen of je tot de doelgroep behoort of over de juiste voorkennis beschikt, neem dan gerust contact met ons op!

Docent Saskia Burgers heeft veel kennis en ervaring en weet de leerstof op een begrijpelijke en inspirerende manier te delen, zodat deelnemers statistiek beter kunnen toepassen in hun werk.

Data, programma en topics 2023 editie

In deze cursus ligt het zwaartepunt op het toepassen van statistische methoden en modellering op voorbeelden uit de life sciences (plant, dier, voeding en groene ruimte). De theoretische onderbouwing ontbreekt waar nodig is niet, maar de nadruk ligt op het aanleren van het begrip welke statistische technieken nodig zijn om het experiment of onderzoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Proefopzetten, van eenvoudig tot complex, variantie analyse en gegeneraliseerde lineaire regressie modellen komen uitgebreid aanbod. Het hoe en waarom van verschillende statistische analyse methoden wordt uitgelegd en geoefend tijdens de computer practica.

Elke cursusdag bestaat uit een theoretische sessie en een praktische sessie met Genstat of R. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze, naast elke cursusdag, ongeveer een dag besteden aan zelfstudie en het uitwerken van opgaven die betrekking hebben op data uit de eigen onderzoekspraktijk. Hierbij en ook tijdens de computer practica is er veel ruimte voor individuele feedback.

Statistische software
De deelnemer kan tijdens deze cursus werken met de statistische software Genstat of R.

Dag 1 en 2 | 24 januari & 8 februari
Eenvoudige statistische begrippen en technieken: populaties, steekproeven, betrouwbaarheids-intervallen, toetsen van hypothesen, vergelijken van 2 populaties en van meer dan 2 populaties, lineaire regressie met één predictor variabele, modelcontrole.

Dag 3 | 16 februari
Opzet en analyse van eenvoudig experimenteel onderzoek: volledig gewarde proeven, gewarde blokkenproeven, experimenten met meer behandelingsfactoren, interactie van behandelingsfactoren, proportionele effecten van behandelingsfactoren, co-variantie analyse.

Dag 4 | 6 maart
Opzet en analyse van complexere experimenten: screeningsexperimenten (2n-proeven), Latijnse vierkanten, splitplot-proeven, proeven met meerdere variantiecomponenten, proeven met herhaalde waarnemingen aan experimentele eenheden.

Dag 5 | 14 maart
Regressie met meer predictoren: multipele lineaire regressie, vergelijking van modellen, selectie van predictoren, regressie met kwalitatieve predictoren, modellen met meerdere variatiebronnen en schatten van variantiecomponenten (mbv REML).

Dag 6 | 22 maart
Polynomen, niet-lineaire modellen: polynomen, optimaliserenvan respons, exponentiële curven, groeicurven, inverse polynomen.

Dag 7 en 8 | 3 en 11 april
Gegeneraliseerde lineaire modellen: binominale en poissonverdeling, modellen voor binaire respons (logistische regressie), modellen voor telgegevens (log lineaire modellen), modellen voor ordinale respons, overdispersie en quasi likelihood.

Praktische informatie

€3750,- per persoon, inclusief cursusmaterialen, lunches en gastlicentie Genstat tot een maand na afloop de cursus.

Maximaal 16 deelnemers.

Op basis van aanwezigheid ontvangt u na afloop een certificaat.

Microcredentials

Na afronding van deze cursus kun je microcredentials ontvangen. Microcredentials
certificeren de leeruitkomsten van kortere onderwijsprogramma’s en geven een
kwaliteitskeurmerk.

Blijf op de hoogte

Je kunt alvast interesse tonen in de 2024 editie.
Vragen? Neem contact op met Wageningen Academy.