Zero hunger, WURSustainable development goal

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Mensen gaan steeds dichter bij elkaar wonen in stedelijke omgevingen. Daardoor staan de sociale, economische en milieueisen voor wonen en werken onder druk.

De levensstijl van mensen, die in de loop van hun leven varieert, wordt beïnvloed door hun directe fysieke omgeving. Vergroening van de stad levert een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast op, verleidt tot lichaamsbeweging, vermindert stress en agressie en verhoogt de sociale samenhang. Wageningen Metropolitan Solutions geeft informatie over ecosysteemdiensten van stedelijke groene infrastructuur en het stedelijke ecosysteem, ontwikkelt plannings-, ontwerp- en beoordelingstools voor optimalisatie van stedelijk groen, maakt kosten-batenanalyses van stedelijk groen, verkent nieuwe benaderingen zoals biomimicry en de toegevoegde waarde daarvan, en weet hoe je verschillende stedelijke groepen en stakeholders bereikt om met hen samen te werken.

Ons doel: steden en woonplaatsen van mensen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken

Voorbeelden van WUR projecten

Oplossing voor grote steden

Steden gebruiken tot wel 75 procent van de natuurlijke hulpbronnen en veroorzaken 60 tot 80 procent van de uitstoot van kooldioxide. De transitie naar een circulair ontwerp van steden wordt steeds dringender. Met partners uit het onderzoek (TU Delft, Massachusetts Institute of Technology/MIT), de industrie (shell, KPN, IBM, Cisco) en de overheid (Amsterdam, Boston) heeft Wageningen Universiteit & Research het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) opgezet, een instituut op het gebied van grootstedelijke technologie en design. Amsterdam fungeert als proeftuin voor onderzoek over grote steden en fungeert als versneller om de onderzoeksresultaten te vertalen naar andere kleine en grote steden.

Lees meer over dit project

Stadslandbouw

Stadslandbouw kan een bijdrage leveren aan waar behoefte aan is in de stad door lokale voedsel- en energieproductie te koppelen aan gemeenschapsdoelstellingen, zoals zorg voor het stadsmilieu, ruimte voor recreatie in stedelijke gebieden, zorgfaciliteiten en onderwijsmogelijkheden. Daarbij kan het gaan om een dak- of balkontuin of professionele stedelijke voedselproductie en -verwerking aan de rand van de stad. Stadslandbouw kan op allerlei manieren bijdragen aan een leefbare en duurzame stad. Ook kan de ecologische voetafdruk van steden erdoor afnemen. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. Door deze verstedelijking wordt er veel gevraagd van grond en ruimte, is er een toenemende behoefte aan leefbare stedelijke structuren en steeds meer vraag naar herkenbaar, lokaal geproduceerd voedsel. Steden raken steeds meer verstrengeld met het omliggende platteland. De WUR ziet kansen voor nieuwe vormen van landbouw.

Lees meer over dit project