Life below water, WUR Sustainable development goal

14. Het leven in zeeën en oceanen

Het (inter)nationale mariene beleid is gericht op het duurzaam gebruik van oceanen en kustgebieden. Wageningen University & Research (WUR) biedt nationale en internationale overheden en bedrijven inzicht in de gevolgen van het huidige oceaanbeleid voor bijvoorbeeld ecosystemen en biodiversiteit.

Wageningen Marine Research is een gespecialiseerd instituut gericht op duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden. Maar ook andere onderdelen van WUR zijn actief op gebied van SDG 14, nationaal maar ook internationaal, van poolgebieden tot tropische koraalriffen.

Onderzoek zuidpoolgebied

In het zuidpoolgebied voert WUR onderzoek uit als Wettelijke Onderzoekstaak (WOT) voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze wettelijke taak volgt uit het Nederlands stemgerechtigd lidmaatschap in het Antarctisch Verdrag: de internationale overeenkomst die het gezamenlijk beheer voert over het Antarctisch continent en de omringende zuidelijke oceaan. Aanvullend ondersteunt WUR het onderzoek door het Nederlands Pool Programma (NWO) en door gastlanden die logistieke ondersteuning bieden in gezamenlijke projecten.

Onderzoek noordpoolgebied

Met de afname van zeeijs in het noordpoolgebied wordt een toename in economische activiteiten zoals scheepvaart, olie- en gaswinning, visserij en toerisme verwacht. WUR voert studies uit naar de impact van deze activiteiten. Dit is nodig om relevante maatregelen te kunnen ontwikkelen en om advies te kunnen geven aan overheden, industrie en NGO’s voor een duurzame ontwikkeling van het noordpoolgebied. Zo neemt WUR deel aan de MOSAIC expeditie die meer inzicht in wereldwijde klimaatverandering wil krijgen.

Onderzoek zeeleven in de tropen

Ook het zeeleven in de tropen krijgt de nodige aandacht in het onderzoek. Een bijzonder deel van ons onderzoek vindt plaats bij de Sababank, Nederlands grootste nationaal park. Uit onderzoek op het eiland Bonaire blijkt dat de conditie van het mariene zeeleven deels wordt bepaald door wat er op het land gebeurd, onderstaande infographic geeft daar een duidelijk beeld van.

Afname conditie koraalrif Bonaire bedreiging voor de eilandeconomie
Afname conditie koraalrif Bonaire bedreiging voor de eilandeconomie

Koraalriffen staan wereldwijd onder druk. WUR voert een basisinventarisatie uit waarmee ze het koraalrif van Bonaire volledig in kaart brengen. Bij een ander project wordt met stekjes geprobeerd aangetaste koraalriffen te herstellen. Ook naar de invloed van zonnebrand producten op het koraal wordt gekeken.

Onderzoek zeeleven in Nederland

Ook in Nederland is er het nodige onderzoek te doen aan het leven in Zeeën en Oceanen. Het Wagenings onderzoek op en om de Waddenzee is zeer breed en varieert van dijken, mosselbanken en zeehonden, naar vogels, zwerfvuil en kwelders. Zo wordt gekeken naar effecten van de garnalenvisserij op het bodemleven in de Waddenzee, wordt gekeken waarom in sommige perioden er meer bruinvissen aan spoelen op de kust en wordt de zeehondenpopulatie gemonitord.

Voedselbijdragen zeeën en oceanen

Naast al het natuuronderzoek wordt er ook gekeken wat de zeeën en oceanen bij (kunnen) dragen aan ons voedsel. Visserij is natuurlijk een belangrijk actor hierin. WUR voert ook voor de visserij Wettelijke OnderzoeksTaken uit. Ook buiten de Noordzee wordt gekeken naar visserijbeheer zoals bijvoorbeeld Tonijnvangst in Azië.

Zeewierteelt

Visserij is belangrijk, maar zeeën en oceanen zijn ook voor heel andere producten interessant, zoals de teelt van zeewier. Er is meer voedsel nodig voor de groeiende wereldbevolking. Maar er is steeds minder grond en water beschikbaar voor de landbouw. Daarom onderzoeken Wageningse en Indonesische wetenschappers en bedrijven de mogelijkheden voor zeewierteelt. Zeewier heeft alleen zonlicht nodig, zuivert het zeewater en is bijzonder duurzaam te kweken. Ook is het een soort superfood, dat makkelijk te verwerken valt in gezond en smakelijk voedsel voor mens en dier.