Caribisch Nederland

(BO-43-021.04) - Sinds oktober 2010 vormen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba een onderdeel van Nederland. De minister van LNV is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van natuur en biodiversiteit in dit deel van het Caribisch gebied. Dat houdt in dat Nederland aan haar internationale verplichtingen op het gebied van biodiversiteit voldoet en soorten en habitats beschermt; bij voorkeur op een manier die economische ontwikkeling en andere nuttige menselijke activiteiten ondersteunt. Daarnaast is het zaak te stimuleren dat natuur in de kern van de economie en in het hart van mensen komt en daarmee dus automatisch een rol speelt bij afwegingen die in het economisch en maat¬schappelijk proces worden gemaakt. Hiervoor is tevens aandacht nodig voor kennisverspreiding richting de eilandbevolking. In dit thema worden deze vraagstukken opgepakt.