Mest, milieu en klimaat

(BO-43-012.02) - De rijksoverheid stimuleert de ontwikkeling van een milieuvriendelijke landbouw en de vermindering van de emissies van stikstof (N), fosfor (P) en broeikasgassen naar het milieu zodat de de bodem-, water- en luchtkwaliteit verbetert.

Daarnaast zijn er internationale afspraken gemaakt om milieudoelstellingen te realiseren (o.a. Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn water, NEC-richtlijn, IPPC-richtlijn, Kaderrichtlijn luchtkwaliteit, Kyoto protocol). Bij de beleidsvoorbereiding van wetgeving en bij de beleidsimplementatie rijzen er veelvuldig kennisvragen die beantwoord worden binnen dit onderzoeksprogramma. Naar aanleiding van de uitkomsten kan de rijksoverheid de wet- en regelgeving bijstellen. Daarnaast wordt de kennis uit het onderzoek gecommuniceerd naar gerichte doelgroepen, zoals de landbouwsector, zodat deze optimaal kan worden benut.

Tot en met 2017 bestond dit thema onder de naam "Mest en milieu (BO-20-004)".

Projecten 2020