Project

Aanpassing melkveestallen voor minder methaan

Methaanemissie uit mest kan met 75% gereduceerd kan worden. Met dit project willen we een pakket van (combinaties van) technische maatregelen hebben geïdentificeerd en getest waarmee bestaande traditionele melkveestallen met roostervloer kunnen worden omgebouwd om de methaanemissie uit stallen en mestopslagen drastisch te reduceren.

Technische maatregelen

De geïdentificeerde technische maatregelen zijn al praktijkrijp of bijna praktijkrijp, zodat brede adoptie in de sector - eventueel gestimuleerd door een fiscaal of subsidie-instrument snel kan plaatsvinden. Vanwege de gewenste korte doorlooptijd en beperking van kosten richt het project zich op het bemesten van stallen die al goeddeels omgebouwd zijn. Aan het einde van dit project zijn geschikte (pakketten van) technische maatregelen geïdentifi­ceerd en op meerdere (4 tot 6) praktijkbedrijven geïmplementeerd en getest. Uitgangspunt is dat deze maatregelen op korte termijn (vanaf 2021) kunnen worden toegepast in bestaande melkveestallen met een traditionele roostervloer, om de methaanemissie vanuit die stallen (en dan met name uit de mest) te verminderen. Aan het eind van dit project is door metingen in de praktijk ook bekend welke reductie van methaanemissie kan worden behaald, en kan een indicatie worden gegeven wat de maatregelen kosten. Een richtingenkaart geeft aanbevelingen voor praktijk en beleid voor verdere uitrol van deze maatregelen. Vanwege de beoogde korte time-to-market wordt het makend bedrijfsleven en de sector nauw betrokken. Hoewel de focus ligt op methaanemissie, worden de maatregelen geëvalueerd op een bredere set van criteria, waaronder dierenwelzijn, ammoniakemissie, andere broeikasgas-emissies, kosten en opbrengsten.

Methaanemissie verminderen

In dit project testen we in de praktijktechnieken, of combinaties daarvan die in 2021 praktijkrijp zijn, om in bestaande melkveestallen met een traditionele roostervloer de methaanemissie uit mest sterk te verminderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mestkoeling, het frequent afvoeren van mest uit de kelders, het grondig reinigen van de kelders, het afsluiten en afzuigen van de kelders of het onschadelijk maken (oxideren) van methaan. Daarbij is het van groot belang dat de technieken makkelijk zijn in te passen in de bedrijfsvoering, bedrijfseconomisch verantwoord (eventueel met subsidie) zijn toe te passen, en geen negatieve effecten hebben op koegezondheid en dierenwelzijn.

Oogmerk van het project is om uiterlijk eind 2020 een pakket aan mogelijke maatregelen te hebben, met een goede inschatting van hun reductie-potentie voor methaan, die op dat moment breed kunnen worden toegepast. We beoordelen die niet alleen op hun technische potentie, maar ook op hun inpasbaarheid en aantrekkelijkheid in de melkveepraktijk. We doen dan ook aanbevelingen voor beleid en praktijk in een richtingenkaart hoe implementatie en adoptie zijn te versnellen, zodat in 2030 al een wezenlijke omslag kan worden bereikt in de methaanemissie uit mest uit de melkveehouderij.

Samen met de andere projecten uit de Klimaatenvelop draagt dit project bij aan de mogelijkheden van de melkveehouderij om verantwoord bij te dragen aan de nationale klimaatdoelstellingen voor 2030 en verder.

Publicaties