Project

Actieplan Heischrale Graslanden

Heischraal grasland is een van oorsprong soortenrijk ecosysteem in het zandlandschap, het heuvellandschap en de duinen. In 2016 is een onderzoek naar een 'Actieplan Heischraal grasland' (van der Zee et al, 2017) uitgevoerd. Hieruit bleek de dramatisch slechte staat van instandhouding van de habitattypen H6230 en H2130C waar dit ecosysteem in Nederland wordt verdeeld, met name de droge varianten. Dat is extra zorgelijk omdat het om prioritaire habitattypen gaat, dat wil zeggen dat er extra aandacht moet zijn voor het zo spoedig mogelijk bereiken van een gunstige staat van instandhouding.

Er is landelijk gezien nog maar 30-40 ha redelijk ontwikkeld heischraal grasland over. Het habitattype loopt ernstig gevaar, dus is snel handelen geboden.

Acties om heischrale graslanden te behouden

In 2017 is het 'Actieplan redding heischrale graslanden' tot stand gekomen. Hierin staat concreet aangegeven welke acties er de komende 5 jaar moeten plaatsvinden om heischrale graslanden in Nederland te behouden. Er is grote bereidheid bij provincies en terreinbeheerders om er mee aan de slag te gaan. Nu is momentum om te zorgen dat het uitgevoerd wordt. Het is een provincie-overstijgend plan en de vele betrokken partijen bleken behoefte te hebben aan coördinatie, omdat het anders lastig wordt om het plan effectief uit te voeren.

Het actieplan moet de komende jaren resulteren in tal van pilots voor herstel en uitbreiding van het areaal heischraal grasland in diverse provincies.

Publicaties