Project

Behoud genetische diversiteit levende populaties landbouwhuisdierrassen

Behoud van genetische diversiteit is essentieel voor het voortbestaan van gezonde populaties. Het CGN geeft advies en ondersteuning aan rasorganisaties en stamboeken van de Nederlandse landbouwhuisdierrassen over duurzame fokprogrammas. De resultaten worden behalve met een onderzoeksrapport voor het bestuur en of foktechnische commissie van het stamboek ook gepresenteerd aan de leden, veehouders en fokkers, van het betreffende ras.

Vanuit rasorganisaties en stamboeken van de veelal zeldzame Nederlandse landbouwhuisdierrassen is er een continue vraag om technische en strategische ondersteuning in de ontwikkeling van duurzame fokprogrammas. Het is van belang om de inteelttoename zoveel mogelijk te beperken en het behoud van de genetische diversiteit te promoten. Het is belangrijk dat de rasorganisaties de juiste handvatten krijgen om de gegeven adviezen aan de leden en fokkers mee te geven zodat deze in de praktijk ingezet worden. Het CGN neemt actief deel aan platformoverleggen en bijeenkomsten van de Nederlandse landbouwhuisdieren en Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Het CGN organiseert minimaal eenmaal per jaar een vrij toegankelijke themadag of online thema-avond over een onderwerp dat speelt in de praktijk, in het verlengde van de serie: Fokken met verstand.

Het CGN werkt ook actief mee in verschillende projecten die onderzoek doen naar kennis en informatie over de unieke eigenschappen van lokale (of specifiek de Nederlandse zeldzame) landbouwhuisdierrassen. Behalve oog voor unieke genetische diversiteit die nog aanwezig is binnen en tussen deze rassen is er ook gericht onderzoek naar de toepasbaarheid van specifieke kwaliteiten voor duurzamere landbouwsystemen. Op nationaal en Europees niveau wordt daarnaast ook samengewerkt in diverse netwerken waarbij expertise over in situ behoud van populaties gedeeld wordt.

Publicaties