Project

Bijdrage Nature Based Solutions (NBS) aan de oplossing van maatschappelijke opgaven

Nature Based Solutions (NBS) kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven, maar worden in de praktijk weinig toegepast. In dit project wordt gekeken naar mogelijkheden om toepassing van NBS te versnellen. Een uitgangspunt is een analyse waarin met stakeholders uit de praktijk wordt gekeken naar belemmeringen voor implementatie.

Doel van dit project is het bieden van handelingsperspectieven voor het bevorderen en versnellen van de implementatie van Nature-Based Solutions (NBS) aan LNV en andere overheidsinstanties. NBS kunnen bijdragen aan het oplossen van diverse maatschappelijke opgaven op het gebied van o.a. droogte en wateroverlast.
Hoewel het potentieel van NBS om op diverse beleidsdossiers een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven door diverse studies wordt benadrukt, blijft implementatie in de praktijk achter.
Op dit moment is het onvoldoende duidelijk waar dit precies aan ligt: waarom worden NBS niet vaker toegepast? En wat is nodig om dit aan te jagen en te versnellen?

Dit project is voorzien als een vierjarig project, waarbij het eerste jaar wordt gebruikt om samen met diverse belanghebbenden te werken aan de afbakening en prioritering van de vraagstelling. Op deze wijze wordt beoogd om eerst duidelijk te krijgen waar de pijnpunten liggen in de praktijk en hoe dit onderzoek daarbij kan aansluiten in jaar 2 - 4.

Uiteindelijk wordt hiermee aan het eind van jaar één tot een meer gedetailleerd projectplan gekomen met daarin een beeld van de where to-go: op welke wijze en met welk doel het vervolg van dit project zou moeten worden ingezet.
Er kan op deze wijze uiteindelijk gewerkt worden richting het overkoepelende doel van dit project door het onderzoek te koppelen aan vraagstukken en belemmeringen die in de praktijk spelen.

Publicaties