Project

Biodiversiteitsmonitoring voor melkveehouderijbedrijven

In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat is opgesteld door diverse partijen die betrokken zijn bij landbouw, natuur en voedingsketen is het werken met monitoring op zogenoemde Kritische Prestatie Indicatoren (KPIs) één van de speerpunten. Deze KPIs geven inzicht in de bijdrage die landbouwers leveren aan het creëren van gunstige omstandigheden voor biodiversiteitsherstel. Binnen de zuivelkolom wordt reeds gewerkt met de Biodiversiteitmonitor Melkveehouderij; voor de akkerbouwsector is een Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw in ontwikkeling. Voor het onderwijs zijn deze monitoren een waardevol uitgangspunt om het onderwijs rond biodiversiteit in de landbouw verder vorm te geven.

Dat kan door allereerst natuurlijk door gebruik te maken van deze monitoringsinstrumenten om de bijdrage van landbouwbedrijven aan biodiversiteit in beeld te brengen. Daarnaast kan het onderwijs ook een rol spelen bij het verzamelen van data en de verdere introductie van biodiversiteitsmetingen. Het zelf meten van biodiversiteit in samenwerking met melkveehouderijbedrijven en het trekken van conclusies uit de resultaten van monitoring (de zogenoemde evaluatie) zal ook bijdragen aan het twee van twaalf bewustzijn rond biodiversiteit van studenten en landbouwers. De metingen zullen immers vragen oproepen over te nemen maatregelen waarmee de KPIs zijn te verbeteren in de richting van een grotere bijdrage aan biodiversiteit op de boerderij en in de omgeving.

Educatie

Binnen dit project wordt lesmateriaal ontwikkeld voor het monitoren van biodiversiteit op melkveebedrijven binnen het groen MBO-onderwijs. Hierdoor zal het abstracte begrip biodiversiteit voor studenten binnen het MBO en voor de melkveehouders meer tastbare inhoud krijgen. Dit biedt een waardevolle invulling voor lessen over natuur, ecosystemen, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Studenten kunnen ook zelf data gaan verzamelen om biodiversiteit in beeld te brengen. Het lesmateriaal wordt gebaseerd op hulpmiddelen die momenteel binnen sectoren ontwikkeld en toegepast worden voor het monitoren van biodiversiteit op landbouwbedrijven. Het sluit daarmee aan bij ontwikkelingen in de sectoren melkveehouderij en akkerbouw en bij de doelen en hulpmiddelen die worden ontwikkeld in het kader van het Detaplan Biodiversiteitsherstel.

In de volgende ronde is het voornemen om een KoM aanvraag in te dienen voor de biodiversiteitsmonitor akkerbouw/vollegrondsteelten en Faunabeheer voor doeners.

Publicaties