Project

Bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten (SIREN)

Gebaseerd op CAP, Green Deal en SDGs overweegt de EU in de Mission on Soil Health de doelstelling om in 2030 tenminste 75% van alle bodems healthy te hebben en able to provide functions and services (MBS 2020). Om dit mogelijk te maken ligt er een grote wetenschappelijke uitdaging om uitwerking te geven aan geschikte indicatoren, met bijbehorende referentiewaarden (natuurlijke achtergrond), streefwaarden (bijv. in het licht van duurzaam bodembeheer) en drempelwaarden (target values triggering action). In het licht van deze ontwikkelingen bereidt LNV zich voor op het monitoren van en sturen op bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten waar de bodem aan bij draagt.

LNV wil dat alle bodems in Nederland duurzaam worden gebruikt In 2030. Daarvoor zijn indicatoren nodig voor zowel bodemkwaliteit, -gezondheid en de potentiele en actuele omvang van ecosysteemdiensten. Met betrekking tot indicatoren voor bodemkwaliteit en de monitoring hiervan lopen diverse projecten. Met betrekking tot bodemgezondheid en verbreding van duurzaam gebruik en integratie van beheer en beleid richting andere milieucompartimenten, o.a. op basis van natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten, is er rond bodem nog wel wat te ontwikkelen aan kennis, communicatie tussen betrokken partijen. Er is behoefte aan een beeld over variatie in niveau van bodemkwaliteit en dat van ecosysteemdiensten (niveau ten opzichte van drempelwaarden, referentiewaarden en streefniveau).

Dit project betreft een inventarisatie en synthese van indicatoren die worden gebruikt bij de beoordeling van bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten in agrarische landschappen, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en zoals geïmplementeerd door EU lidstaten. Een koppeling tussen bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten is zinvol wanneer bij evaluatie van beheer en beleid meer nadruk wordt gelegd op aspecten van duurzaam landgebruik (Mission on Soil Health, 2020). Er wordt nauw samengewerkt met het project SIREN binnen EJP SOIL t.b.v. input vanuit EU. Op basis van literatuur en gesprekken met stakeholders zal een conceptueel raamwerk worden ontwikkeld waarin indicatoren voor ecosysteemdiensten zijn opgenomen in een logische, kwantitatieve relatie tot indicatoren voor bodemkwaliteit. Hierbij is landgebruik onderscheidend, en volgt het project een integrerende benadering die voor natuur- en landbouwbodems van toepassing kan zijn. Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt indien nodig in streefwaarden (referentiebeelden) voor landbouw en natuur bodems. Op basis van verkregen resultaten worden verdere ontwikkelings­mogelijkheden uitgewerkt en worden kennisleemten benoemd, mede ten behoeve van Europese onderzoek- en beleidsagendas.

Publicaties