Project

Boerderij van de toekomst

Dit ontwerpproject is een voorbereiding op het opzetten van een Boerderij van de Toekomst in Lelystad, die is gebaseerd op agroecologische principes en gebruik maakt van moderne IT-technologie. De Boerderij van de Toekomst is het geheel aan voorzieningen op de locatie van WUR Open Teelten inclusief de Proeftuin voor Agroecologie en Technologie, een nieuw aan te leggen modelbedrijf van 30-50 ha.
Het geheel is toegankelijk voor bedrijven en kennisinstellingen als faciliteit voor relevant onderzoek en ontwikkeling. Het bedrijf moet ook een platform zijn voor introductie in en kennisuitwisseling met de praktijk en voor opleiding van studenten.
Het project levert een gedetailleerd ontwerp op deze Boerderij van de Toekomst.

Om de uitdagingen voor de plantaardige open teelten aan te gaan is een omschakeling naar kringlooplandbouw nodig. Een omschakeling die gericht is op een voortdurende verlaging van externe inputs en vermindering van druk op de leefomgeving. Herstel van bodem- en waterkwaliteit alsmede biodiversiteit nemen toe, natuurlijke vijanden voor ziektes en plagen worden gestimuleerd en benut.

Plantaardige productiesystemen zijn weerbaar en klimaatrobuust en goed bestand tegen wateroverlast en perioden van droogte. Akkerbouw, veehouderij en tuinbouw maken gebruik van grondstoffen uit elkaars ketens, hergebruiken reststromen maximaal en maken gebruik van duurzame energie. Het teeltsysteem moet drastisch veranderen en van de technologie wordt het uiterste gevraagd om deze verandering mogelijk te maken. Kringloopbedrijven verbruiken zo min mogelijk energie en gebruiken zo veel mogelijk hernieuwbare energie. Als faciliteit voor deze systeemsprong zal een Boerderij van de Toekomst functioneren dat met de state-of-the-art inzichten en technologieën de toekomstige uitdagingen van de landbouw aangaat.

In dit project wordt een ontwerp gemaakt van dit bedrijf waarbij niet alleen gekeken wordt naar agroecologische principes en technologie, maar ook naar de inpassing in het netwerk van betrokken actoren om de interactie met en bijdragen van deze actoren te bevorderen en te mobiliseren. Dit ontwerp zal gebruikt worden om een gedetailleerd projectplan te maken voor de Boerderij van de Toekomst zodat die in 2020 het licht kan zien.

Publicaties