Project

Case studie Governance of Evidence

Het project richt zich op het vergroten van inzicht in toepassing van wetenschappelijke rekenmodellen en data in beleidsevaluaties en de bruikbaarheid van de uitkomsten t.b.v. beleid. Aan de hand van verschillende casussen, waaronder het MNP (Model for Nature Policy) onderzoeken we mogelijke technieken voor de verbetering van modelinzet, integratie met andere kennis en communicatie van de resultaten.

Het gebruik van rekenmodellen in de ontwikkeling en monitoring van natuurbeleid leidt vaak tot discussies over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de resultaten. Deze kunnen voor een deel worden herleid tot onduidelijkheden over hoe de berekeningen tot stand komen en over de betekenis van de modeluitkomsten voor een vraagstuk. Rekenmodellen worden complexer en er is steeds meer aandacht voor de combinatie en integratie van de modeluitkomsten met andere informatiebronnen en vormen van kennis. Er is behoefte aan beter begrip hoe rekenmodellen worden ingezet en aan technieken en methodes om de kennis die wordt gebruikt en wordt geproduceerd toegankelijk en begrijpelijk te maken voor verschillende belanghebbenden. Daarnaast is het belangrijk te begrijpen hoe de belanghebbenden tegenover modelresultaten en andere informatiebronnen staan en in hoeverre zij hun beslissingen baseren op deze informatie.

Het doel van dit project is inzicht te vergroten hoe om te gaan met bestaande wetenschappelijke modellen in de context van beleidsevaluatie, in relatie tot andere kennisbronnen; en met welke technieken en methoden men het proces kan verbeteren. Het project heeft een brede visie op gebruik van rekenmodellen waartoe ook de interactie met experts en beleidsdeskundigen behoort, wat betreft het tot stand komen van en keuzes bij de invoer, eventuele bijsturing en analyse van resultaten. We maken gebruik van diagramtechnieken voor kennismanagement in projecten en evalueren de meerwaarde daarvan in communicatie, toepassing en documentatie.

Het project wordt uitgevoerd aan de hand van casussen. Een daarvan is de toepassing van het MNP in relatie tot andere informatiebronnen en vormen van kennis binnen het werkprogramma monitoring en evaluatie stikstofreductie en natuurverbetering. Dit zal leiden tot meer inzicht in de bruikbaarheid van de MNP en relevante kennisbronnen voor evaluatie en monitoring.

Publicaties