Project

Coordinatie en Management

Voortvloeiend uit het Klimaatakkoord 2017 heeft het kabinet gelden beschikbaar gesteld om projecten en pilots in te richten waarbinnen beheersmaatregelen in bos, natuur en de houtketen worden ontwikkeld en getest. Het totale voorliggende projectvoorstel wordt namens een consortium van partners voorgelegd aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wageningen Environmental Research functioneert als penvoerder voor dit consortium. In dat licht worden een aantal managementtaken bij WENR neergelegd die onderbracht worden in dit deelproject.

Net als in 2018 -2020 voert WENR als penvoerder de coördinatie en financieel management over deze derde klimaatenveloppe Klimaatslim Bos, Natuur en Hout uit. Behalve de penvoerder kent de interne projectorganisatie ook een kernteam bestaande uit pilottrekkers voor de verschillende themas (pilots) binnen deze klimaatenveloppe. Vertegenwoordigers van de partners Probos, Arboribus Silva, Staatsbosbeheer, Centrum Hout, en de VBNE zijn vertegenwoordigd in dit kernteam. Tezamen sturen zij de verschillende deelprojecten aan (zie ook paragraaf 2.1)

Publicaties