Project

EU Waterrichtlijnen

In dit project wordt onderzoek uitgevoerd naar belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en met name fosfaat uit de landbouw, met het oog op het realiseren van de doelstellingen uit de Europse Kaderrichtlijn water.   

In 2012 is een project gestart over Europese samenwerking met betrekking tot EU-richtlijnen over waterkwaliteit (Nitraatrichtlijn; Kaderrichtlijnwater), genaamd Policy-Science Working Group on Reducing nutrient emissions from Agriculture in NW European Catchments. Hierin wordt geparticipeerd door beleidsmakers en onderzoekers. De coƶrdinatie en het voorzitterschap is in handen van Nederland. Er is een Memorandum of Understanding voor samenwerking tussen de landen opgesteld (Belgiƫ, Duitsland, Denemarken, Engeland, Ierland, Noord-Ierland en Nederland).

Onderwerpen in het project

Onderwerpen die aan bod komen betreffen de ontwikkelingen in de waterkwaliteit, kwantificering van de effecten van wet- en regelgeving en maatregelen op de verbetering van de waterkwaliteit en kwantificeren van de bijdrage van de verschillende emissiebronnen, inzicht in aanvullende emissiebeperkende maatregelen. Belangrijkste doelstelling is dat de landen onderling informatie verzamelen en uitwisselen rondom uitvoering van maatregelen en wet- en regelgeving die de waterkwaliteit verbeteren en de opties van beoogde maatregelen en wet- en regelgeving nader verkennen.

Jaarlijks worden er specifieke onderwerpen nader uitgediept, die in het najaar tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de beleidsmakers gepresenteerd en besproken worden. De uitwerking van de notities, presentaties, alles rondom de voorbereiding van de workshop zelf en de verslaglegging zijn belangrijke aspecten van dit project.

Publicaties