Project

Flagship 2: Ensuring quality and safety

Hergebruik van reststromen kan risico's met zich meebrengen, zoals de verspreiding van pathogenen en de accumulatie van zware metalen. Dit project verkent een scenario waarin reststromen in Nederland maximaal gerecycleerd worden. We brengen de reststromen in kaart, en trachten de risico's op te sporen van een aantal potentieel gevaarlijke stoffen.   

In een systeem dat verandert van lineair naar circulair, waarin de focus ligt op het hergebruik en recycling van afvalstromen, is het van groot belang om niet alleen te bekijken hoe effectief gebruik gemaakt kan worden van deze stromen en het beperken van broeikasgasemissie, maar ook naar mogelijke risico's ten aanzien van veiligheid en kwaliteit.

Te denken valt aan chemische risico's (bijv. ophoping van zware metalen bij meervoudig hergebruik van materiaal), biologische risico's (bijv. verspreiding van pathogenen en ophoping van pesticide of antibiotica resten), en fysische risico's (bijv. vervuiling van reststromen door plastic en metaaldeeltjes).

Doel van dit project

Binnen dit project trachten we de bewegingen van een selecte set van risicostoffen door een theoretisch circulair systeem te voorspellen. Dat theoretisch circulair systeem is gebaseerd op de veronderstelde productie van reststromen (mest, groenafval, huishoudelijk afval) vanuit verschillende bronnen en de veronderstelde afname van reststromen door verschillende ontvangers. Hiertoe maken we gebruik van de dynamic simulation methode (ook wel stock en flow modelling genoemd).

Op basis van experimenten en literatuuronderzoek simuleren we hoe verschillende risico stoffen via deze reststromen van de ene bron naar de andere verplaatsen en al dan niet ophopen op bepaalde plekken.

Vroegtijdig opsporen van mogelijke risico's

Vervolgens vertalen we de gevonden concentraties in mogelijke veiligheidsrisico's op basis van expert-kennis, literatuur onderzoek, en experimenten. Op deze manier werken we toe naar een semi-kwantitatief evaluatiekader waarin mogelijke risico's vroegtijdig opgespoord kunnen worden. Processen met een hoog risico worden geëlimineerd in het scenario of, indien ze van zeer groot belang zijn, er wordt aanvullend onderzoek gedaan om de risico's weg te nemen.

Publicaties