Project

GOLD

Het GOLD-project heeft tot doel schone biobrandstoffen met een lage indirecte verandering in landgebruik te produceren door geselecteerde hoogproductieve lignocellulose-gewassen te telen op vervuilde grond, en op de lange termijn de vervuilde gronden dan wel te stabiliseren en/of terug te brengen naar landbouwproductie.

Dit onderzoeksproject is voornamelijk gebouwd op drie pijlers (WP's 1-3). In de eerste pijler (WP1) zal de optimalisatie van geselecteerde hoogproductieve lignocellulose-energiegewassen (miscanthus, switchgrass, biomassa sorghum en industriële hennep) voor fytoremediatiedoeleinden worden aangepakt in twee continenten: Europa en Azië (India en China). In de tweede pijler (WP2) zal de biobrandstofproductie worden gerealiseerd via twee thermochemische conversieroutes. In de derde pijler (WP3) zal een geïntegreerde duurzaamheidsbeoordeling worden uitgevoerd en zal een specifiek model worden ontwikkeld voor geselecteerde waardeketens, om de kloof tussen fytoremediatie-strategieën en schone biobrandstofproductie te overbruggen. Het in detail in kaart brengen van de verontreinigde locaties en het analyseren van de saneringsstrategieën in termen van verdere replicatie op EU-niveau zullen deel uitmaken van WP3. Ruimtelijk expliciete modellen worden toegepast en gecombineerd met ruimtelijke data voor bodemverontreiniging.

Publicaties