Project

Groenbemesters, de onmisbare schakel voor robuuste kringlooplandbouw

Groenbemesters zijn gewassen die geteeld worden voor het in stand houden of het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en die uitspoeling tegengaan. Ze leveren meestal geen oogstbaar product op, maar spelen wel een belangrijke rol in aspecten als waterhuishouding, ziekteopbouw, bodembiodiversiteit en koolstof- en organische stof opbouw.

Onderzoek richt zich tot nu toe vaak op deelaspecten van een groenbemesterteelt, waardoor integratie ontbreekt. De verschillende doelen van een groenbemester kunnen echter tegenstrijdige eisen stellen aan de keuze van de groenbemestersoort(en) en het management ervan. Deze PPS levert de missende beslisregels voor zowel de groenbemesterkeuze als het management om zo de teelt te optimaliseren. Daarbij worden emissies van nutriënten voorkomen, de bodemstructuur verbeterd, koolstof vastgelegd en inzet & emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de hoofdteelt verlaagd.

De kennis en beslisregels die deze PPS levert sluiten aan bij bouwstenen of thema’s genoemd in het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2023’, ‘Visie op Kringlooplandbouw’, ‘7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn’ en het ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’. Binnen de PPS worden uitkomsten verwerkt in directe communicatiemiddelen voor gebruikers, zoals bijvoorbeeld de Groenbemesterkeuzewijzer. Verder worden de uitkomsten gebruikt als basis voor beleidsontwikkeling ten behoeve van het ministerie van LNV, LTO, KAVB en BO Akkerbouw. De integraliteit van de aanpak binnen deze PPS wordt weerspiegeld door de participatie van 19 private partners.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan