Project

HEU CEE2ACT (cofin)

Het bereiken van een circulaire bio-economie wordt steeds belangrijker tegen een achtergrond van klimaatverandering, energie- en voedsel onzekerheid, geopolitieke instabiliteit en enorme hoeveelheden verspilling van bio-grondstoffen in het huidige lineaire voedselsysteem. CEE2ACT versterkt landen in Centraal- en Oost Europa om dit te bereiken door kennisoverdracht en innovatieve beleidsarrangementen in te zetten, om zo een beter geïnformeerd beslisproces te bewerkstelligen, maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen en innovatie aan te moedigen. De voorbeelden uit meer ervaren Lidstaten, inclusief Nederland, worden hierbij als rolmodel gehanteerd.

Om motivatie, behoeften en kennishiaten binnen de CEE-lidstaten te adresseren worden diverse creatieve formats voor kennistransfer ontwikkeld binnen de CEE2-ACT National Bioeconomy Hubs. Alle projectactiviteiten volgen een participatieve, niet-politieke aanpak, gedreven door een bottom-up benadering. De activiteiten zijn gericht op het dichten van specifieke kennisbehoeften en tekortkomingen die ontstaan in een conventionele, top-down benadering, waardoor er meer verbondenheid ontstaat tussen verschillende actoren vanuit publieke instellingen, de private sector, industrie, energiesector, MKB-bedrijven, diervoederfabrikanten, academia en onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en liefdadigheidsinstellingen binnen de gekozen landen. Om dit te kunnen  bereiken, zal een baseline assessment worden verricht (incl. sociaaleconomische en milieuaspecten), evenals stakeholderactiviteiten gericht op het verkrijgen van actieve betrokkenheid en samenwerking vanuit alle stakeholder doelgroepen. Digitale oplossingen voor duurzame governance voor de bioeconomie zullen worden ontwikkeld, als ook voor kennisuitwisseling en het delen van goede voorbeelden met betrekking tot technologie transfer. Dit zal bijdragen aan het opbouwen van capaciteit bij stakeholders om bioeconomie strategieën te ontwikkelen.

 

Publicaties