Project

Hokverrijking voor varkens gewikt en gewogen

Hokverrijking varkens: Een effectieve hokverrijking voor varkens is belangrijk voor het welzijn van de dieren. Effectieve hokverrijking zorgt ervoor dat varkens hun soorteigen gedrag, zoals wroeten en onderzoeken, kunnen uitoefenen. Dit zorgt er onder andere voor ze elkaar minder verwonden (oor- en staartbijten) en minder stress vertonen. Als er eenmaal bijtgedrag is ontstaan, kan extra hokverrijking dienen als vangnet.

Hokverrijking is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van varkenshouders en van private kwaliteitssystemen in de varkenssector. Ondanks dat er relatief veel kennis voorhanden is over de eigenschappen van verschillende verrijkingsmaterialen, is hier in het kader van het NVWA toezicht en IKB voorschriften toch nog veel discussie en onduidelijkheid over en leven er blijvend vragen bij individuele varkenshouders over wanneer hokverrijking nu wel of niet voldoet. Dit 2-jarige project beoogt een stimulans te geven aan de introductie van effectieve hokverrijking in de varkenshouderij, door een handelingsperspectief te bieden en de mogelijkheden te ontdekken om met een juiste praktische inzet de resultaten te verbeteren. Hiertoe wordt op basis van ontwikkelde wetenschappelijke kennis, aangevuld met praktijkkennis en -ervaringen, een flowchart/stappenplan ontwikkeld, waarmee een individuele varkenshouder tot een breed gedragen en effectieve op maat gemaakt (custom-made) plan kan komen voor het aanbrengen van hokverrijking voor verschillende categorieën varkens. De input voor het ontwikkelen van het stappenplan, inclusief aanpalende kennisproducten en -materialen, komt met name uit het inzetten en doorspreken van kennis en ervaringen in drie opeenvolgende kenniskringen bestaande uit varkenshouders, varkensdierenartsen, toeleveranciers, en onderwijs en onderzoek. In elke kring worden vier themagerichte Onlinecafés georganiseerd, met een webinar of seminar als afsluitende bijeenkomst. Alle kennisproducten en -materialen worden gebundeld in een online (wiki elearning) omgeving van Groen Kennisnet. Met een klankbordgroep vindt regelmatig overleg plaats ten behoeve van een optimale inbedding en (internationale) afstemming met aanpalende projecten en trajecten.

Publicaties