Project

Implementing probabilistic sampling in Demersal Market Sampling Scheme and evaluating the estimating process

De herziene versie van de Data Collectie Verordening (DCF) in combinatie met de graduele invoering van de aanlandplicht hebben als gevolg dat de bestaande WOT bemonsteringsprogrammas Marktbemonstering zeevisserij en Monitoring bijvangsten (ookwel het markt en discards project genoemd) aangepast moeten gaan worden. Het doel van dit project is om een statistisch betrouwbaar, praktisch en financieel haalbaar bemonsteringsprogramma te ontwerpen voor het monitoren van de biologische gegevens van de Nederlandse commerciële vangsten. Met als doel om bruikbare kwantitatieve waardevolle gegevens te verzamelen voor de eindgebruiker (bijv. ICES, STECF, Ministerie van EZ).

Publicaties