Project

Infrastructuur Verkenning Natuurbeleid

Structurele kwaliteitsborging van de modellen (ruimtelijke) gegevensbestanden en graadmeters waarvan Wageningen University & Research de bronhouder is en die ingezet worden bij de uitvoering van WO-taken in projecten voor Ministerie van LNV en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Doelstelling

Doel van het project is structurele kwaliteitsborging van de modellen en gegevensbestanden waarvan Wageningen University & Research de bronhouder is en die ingezet worden in projecten voor het PBL. De afgelopen jaren is met het project KwaliteitsSlag een inhaalslag gemaakt op het gebied van de kwaliteitborging van modellen en gegevensbestanden. Er is een kwaliteitsysteem opgezet, de kwaliteit van een groot aantal modellen en gegevensbestanden is naar het basis kwaliteitsniveau Status A gebracht en dit kwaliteitsniveau is vastgesteld in audits.

Belangrijk is om het gerealiseerde basiskwaliteitsniveau vast te houden en zonodig gedifferentieerd te verhogen tot een door Wageningen University & Research en PBL nader te bepalen kwaliteitsniveau StatusAA dat toegespitst zal worden op PBL-toepassingen. De lijst met modellen en gegevensbestanden waarvan Wageningen UR de bronhouder is en die ingezet worden in projecten voor het PBL zal periodiek worden geactualseerd.

Beoogd resultaat

Het resultaat bestaat uit een operationeel kwaliteitsysteem waarmee het kwaliteitsniveau van het  WUR-PBL-modelleninstrumenrarium op een duidelijk omschreven niveau wordt geborgd. Zie Kwaliteit modellen en data.

Doorwerking:
In de stuurgroep bij dit project zijn PBL, WUR en WUR/WOT vertegenwoordigd.
Aantoonbare kwaliteit van modellen en bestanden en hun toepassingen legt de basis voor de kwaliteit van de (wettelijke) producten van het PBL.

Werkwijze

De werkwijze in dit verbeterproject is globaal:

  1. specificeren van kwaliteitseisen
  2. uitvoeren van verbeteringen om aan deze eisen te voldoen
  3. onderzoek of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan en
  4. borging van het gerealiseerde kwaliteitsniveau

Publicaties