Project

Integrale aanpak mest-, ammoniak- en klimaatbeleid

Het Nederlandse mestbeleid is nauw verbonden met de nitraatrichtlijn. Daarnaast zijn er andere internationale milieu-gerelateerde onderwerpen en bijbehorende richtlijnen waaraan het beleid van LNV/Rijksoverheid moet voldoen. Voorgestelde maatregelen of initiatieven hebben vaak invloed op meerdere van deze beleidsvelden, maar deze effecten worden niet altijd meegenomen bij het opstellen van nieuw beleid.

Maatregelen en initiatieven op het gebied van nutriëntenbeheer die binnen een bepaalde richtlijn worden voorgesteld of geïmplementeerd kunnen soms positieve (synergie) of negatieve (afwenteling) implicaties hebben voor het behalen van doelstellingen van andere richtlijnen. Zo kan bijvoorbeeld het verdunnen van mest niet alleen ammoniakuitstoot verminderen, maar ook stikstofverliezen via denitrificatie en stikstofuitspoeling juist vergroten. Het project Integrale aanpak mest-, ammoniak- en klimaatbeleid heeft als doel om deze synergiën en afwentelingen in kaart te brengen en om beleidsmakers een handvat of kader te bieden waarin deze kunnen worden afgewogen.

Publicaties