Project

Just Transition: scientific base for bringing the principles into practice

Rechtvaardige transitie wordt door heel wat beleidsmakers nagestreefd, zowel in Nederland, als op Europees niveau en op internationaal niveau. Er zijn echter heel wat vragen nog onbeantwoord. Wat betekent het? Hoe zorg je ervoor dat de transitie rechtvaardig verloopt? En rechtvaardig voor wie? Dit project beantwoordt wetenschappelijke vragen waarmee de beleidsmakers geholpen worden om het belangrijke principe van rechtvaardige transitie te operationaliseren in de praktijk.

Dit project geeft wetenschappelijke onderbouwing voor een operationeel kader met benaderingen om rechtvaardige transitie in de praktijk te brengen. De basis voor beantwoording zijn inzichten in de wetenschappelijke en de vakliteratuur, ervaringen uit de praktijk, met name vanuit de hoek van voedselsysteemtransformatie en klimaatadaptatie. De wetenschappelijke onderbouwing voor het operationele kader wordt gezocht in literatuur en praktijken rondom deze twee systeemtransities. Dat vindt vooral in 2021 plaats. Vanaf 2022, wanneer het operationele kader in concept ontwikkeld is, zullen de benaderingen getest worden, ook met betrekking tot de andere transities waar KB programmas aan werken. Co-creatie van het operationele kader staat centraal, wat gebeurt op basis van gezamenlijke betekenisgeving van het wetenschappelijk bewijs. Die co-creatie en dialoog vindt plaats tussen wetenschap, vertegenwoordigers van kwetsbare groepen, beleidsmakers,  en andere praktijkexperts. Het project volgt daarmee een deliberatieve en transdisciplinaire opzet, gericht op: identificeren en aanscherpen van de onderzoeksvraag, implementeren van onderzoek, samen bewijs verzamelen, betekenis geven aan resultaten en interactie met beleidsmakers en praktijkmensen.

Publicaties