Project

Kennisprogramma circulair terreinbeheer

Een onderzoek naar geschiktheid van restproducten uit het groenbeheer (maaisels, bladresten) als bodemverbeteraar. Hierbij worden diverse bewerkingen van deze restproducten onderzocht op effecten voor bodemkwaliteit, biodiversiteit, emissie van broeikasgassen en eventuele milieukundige risico's. 

Dit onderzoek richt zich op de openstaande kennisvragen op basis van de resultaten van het deskresearch Aanzet Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer. De kennisvragen richten zich op de baten van de toepassing en daarnaast op het in beeld brengen van de mogelijke chemische-risicos voor de bodemkwaliteit van het toepassen van producten van maaisel en blad als bodemverbeteraar.

In het project wordt samengewerkt met een groot aantal in het land lopende pilots. In 2020 ligt het accent vooral op het chemisch karakteriseren van de geproduceerde bodemverbeteraars waarbij zowel de positieve aspecten (organische stof, nutriënten) als ook mogelijk negatieve aspecten (chemische kwaliteit en aanwezigheid fysieke verontreinigingen als glas etc.). In 2021 wordt de werking van deze bodemverbeteraars in potproeven en proefvelden breed geanalyseerd. Daarnaast worden de ervaringen in de pilots in de praktijk geëvalueerd.

Publicaties