Project

Kennisvalorisatie op het boerenerf

De biodiversiteit in Nederland staat erg onder druk. De landbouw kan een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit. Er is al veel kennis ontwikkeld op het vlak van biodiversiteit door kennisinstituten, ook is al nodige praktijkkennis aanwezig bij boeren en tuinders in het veld. De uitdaging is de kennis daadwerkelijk te laten valoriseren op het boerenerf, zodat er meer innovaties zullen plaatsvinden.

De landbouw kan bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit (FAO 2019). Dit komt ook naar voren uit de LNV visie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden Nederland als koploper in kringlooplandbouw (2018).

Innoveren als landbouwsector

Om de biodiversiteit te herstellen binnen de kringlooplandbouw is het van belang te blijven innoveren als landbouwsector als geheel, maar ook als keten, gebied en als individuele ondernemer. Het gaat hierbij om het stimuleren, ondersteunen en versnellen van innovaties m.b.t. biodiversiteit die zullen bijdragen aan het realiseren van een veerkrachtig voedselsysteem en tevens zullen aansluiten op Europese afspraken, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijnen en Natura 2000.

Samenwerken om tot innovaties te komen

De minister schrijft in haar Realisatie LNV visie (2019) dat er uiteindelijk meer innovaties ondersteund moeten worden op het boerenerf. Deze omslag gaat niet vanzelf. Hiervoor is samenwerking noodzakelijk binnen een sector en tussen sectoren als ook de benutting van de landelijke en internationale kennis en de kennis ontwikkeld in de praktijk. Binnen Wageningen University & Research en andere kennisinstituten wordt al veel kennis ontwikkeld op het vlak van biodiversiteit, ook is al nodige praktijkkennis aanwezig bij boeren en tuinders in het veld. De uitdaging is de kennis daadwerkelijk te laten valoriseren op het boerenerf, zodat er meer innovaties zullen plaatsvinden.

Publicaties