Project

Klaar voor de toekomst? Productie-efficiëntie verbetering in de insectenteelt in Nederland

De insectensector groeit en staat steeds meer in de belangstelling vanwege de belangrijke rol die zij kan vervullen in het ontwikkelen van een meer circulaire economie. Tegelijkertijd is de sector nog jong en blijven de bedrijfsresultaten achter bij de verwachtingen. Daardoor kent de sector ook een grote doorstroming van ondernemers: veel starters worden noodgedwongen ook weer stoppers.

De marktperspectieven voor de komende jaren zijn zeer gunstig vanwege de recente aanpassing in september 2021 in de EU-regelgeving die de mogelijkheid gaat creëren voor verwerking van insectenproducten als grondstof in pluimveevoer (2021) en varkensvoer (2022). Om in te kunnen spelen op de groeiende vraag, ook vanuit de veevoersector die een grote aanvoer van constante kwantiteit en kwaliteit nodig heeft, is verdergaande professionalisering en het meer efficiënt maken van de productie nodig.

Vanuit onderzoek bij WUR is veel kennis ontwikkeld voor de sector. Die kennis is echter gefragmenteerd en moeilijk toegankelijk voor (toekomstige) kwekers. Met dit project wordt d.m.v. masterclasses, demonstratie, kennisuitwisseling in netwerkactiviteiten en onderwijsprogramma’s de bestaande kennis beter beschikbaar gesteld voor de insectentelers.

Consortium

Het project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Wadudu Insectencentrum (insecten infocentrum en commerciële productie), Voerfirma Coöperatie de Valk/Wekerom (leverancier van veevoer, inclusief insectenvoeders), Bonda, (leverancier van vochtrijke diervoeders), NGN New Generation Nutrition (training en adviesbureau in de insectensector), ABNAMRO, Aeres Hogeschool, MBO en Aeres Poultry Expertise Centre en Wageningen University & Research.

Publicaties