Project

Klimaatimpactmonitor.nl

Klimaatverandering is niet meer alleen iets van de verre toekomst. Steeds vaker ondervinden we nu al de gevolgen van extreme weersgebeurtenissen, zoals wateroverlast, perioden van droogte en extreme hitte, en natuurbranden. Hoewel deze gebeurtenissen niet altijd direct zijn toe te schrijven aan klimaatverandering is inmiddels wel duidelijk dat dit soort extremen steeds vaker voorkomen en dat we onze steden, landbouw en natuur moeten gaan inrichten om de gevolgen van deze weersextremen op te vangen.

Gegevens over de gevolgen van deze gebeurtenissen worden nu niet systematisch verzameld en ontsloten, en zijn niet eenvoudig voor het publiek beschikbaar. Er is al wel veel informatie over toekomstige klimaatscenarios en de potentiele gevolgen daarvan voor wateroverlast, droogte en hitte, bijvoorbeeld in de Klimaat Effect Atlas. Ook data over actuele weersextremen wordt routinematig verzameld (bijvoorbeeld bui-intensiteit, temperatuur, droogte/bodemvocht). Data over de gevolgen en impact van actuele weersextremen zijn echter niet landelijk beschikbaar. Met de Klimaat Impact Monitor willen wij gegevens over de impacts van actuele extreme events (bijvoorbeeld schade aan gebouwen, verminderde gewasopbrengst, ziektemeldingen en oversterfte) die mogelijk te relateren zijn aan klimaatverandering in één omgeving verzamelen, ontsluiten en visualiseren. Het beschikbaar maken van dit soort informatie draagt bij aan bewustwording en draagvlak voor adaptatie maatregelen, en kan inzicht geven in trends van klimaateffecten en de effectiviteit van (groene) maatregelen. Met de kennis die hierbij wordt opgedaan krijgen we meer inzicht in de relatie tussen extreem weer en de economische en maatschappelijke kosten die hiervan het gevolg zijn, en kunnen actuele en toekomstige klimaatrisicos beter worden ingeschat

Publicaties