Project

Klimaatverandering en systeemherstel

Het klimaat is aan het veranderen met als risico extra achteruitgang voor biodiversiteit en VHR-doelbereik en kans op verlies van natuurlijke functies. Maar het biedt ook kansen. Omdat er daarnaast vanuit Europa sterker gestuurd wordt op herstel van natuurlijke systemen is kennis nodig over de toekomstige natuurlijke systemen.

Het klimaat is aan het veranderen met als risico dat inspanningen die gedaan worden om VHR-doelbereik dichterbij te brengen minder effectief zijn door verandering van natuurlijke systemen. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de van nature in Nederland voorkomende systemen zullen veranderen en welke habitattypen en VHR-soorten daarbij risico lopen om te verdwijnen. Daar staat tegenover dat nieuwe soorten Nederland zullen bereiken en mogelijk nieuwe natuurlijke systemen zich zullen ontwikkelen. In dit project zal een overzicht gegeven worden waar risicos liggen voor de huidige VHR-doelen en voor welke toekomstig nieuwe natuurlijke systemen er kansen liggen. Daarbij zal tevens ingeschat worden in hoeverre maatregelen die nu genomen worden voor natuurlijke systemen die risicos kennen m.b.t. klimaatverandering, al dan niet zullen bijdragen aan nieuwe natuurlijke systemen die dan zullen ontstaan; oftewel of het nemen van behouds- of herstelmaatregelen indirect nuttig blijven.

In dit project zal de stand van zaken m.b.t. klimaatimpacts voor natuur worden beschreven. In factsheets zullen de belangrijkste klimaatimpacts op de natuur worden vastgelegd. Dit zal zijn op basis van literatuur, workshops en interviews. Daarbij gaat het zowel om het beschrijven van de knelpunten/risicos voor natuur als om de kansen en aangrijpingspunten voor klimaatadaptatie. De factsheets zullen qua vorm overeen komen met indicatoren zoals beschreven op het Compendium van de Leefomgeving. Per impact zullen voorstellen voor nationale (landsdekkende) indicatoren worden gedaan, waar relevant met een regionale focus. De indicatoren en de trend van de grafiek zullen worden beschreven in het licht van beleidsdoelen (w.o. VHR, KRW, ESD) en de toepasbaarheid voor zowel het PBL project voor klimaatadaptatie (KA) als landbouw-natuurverkenningen (LBNVK).

Publicaties