Project

Kosten en Biodiversiteit Natuurinclusieve Energie (KOBINE)

Het doel van dit project is het kwantificeren van natuurwinst (biodiversiteit) van verschillende natuurinclusieve ontwerpen in natuurherstelprojecten in offshore windparken (of testgebieden daarbuiten), in relatie tot de bouw- en onderhoudskosten ervan. Het onderzoek vindt o.a. plaats in het windmolenparkgebied Borssele en bij de Noordzeeboerderij.

Natuurinclusief bouwen

Het doel van de Nederlandse overheid bij natuurherstel in offshore windparken is om de oorspronkelijke soorten te herstellen en Noordzeebiodiversiteit in brede zin te stimuleren. Natuurherstel dient zich vooral te richten op van nature in Nederland voorkomende soorten die onder druk staan, zoals bijvoorbeeld soorten en habitats van de OSPAR-lijst, beschermde soorten onder Natura 2000 en soorten die onder de KRM de aandacht krijgen (bv haaien en roggen). Daarnaast bieden offshore windparken opgroeimogelijkheden voor commerciele soorten (krabben, kreeften, inktvis). Het programma De Rijke Noordzee (DRN) gaat op drie locaties bij de Zeeuwse kust met een aantal private partijen (TenneT, Blauwwind en Ørsted) samenwerken aan natuurherstel met natuurinclusieve bouwmaatregelen voor herstel van mosselen, inktvisachtigen, kabeljauw en platte oesters. Ook zijn er natuurherstelpilots op proeflocaties buiten de windparken (bv Noordzeeboerderij). In aanvulling daarop, gaan we in dit project aanvullend monitoren om in te kunnen schatten welk effect de natuurherstel-maatregel heeft op de biodiversiteit. De monitoring die hoofdzakelijk gericht is op de doelsoorten zelf wordt al uitgevoerd door de genoemde private partijen.

Nieuwe technologieën

We meten de biodiversiteit van bodemdieren met nieuwe technologieën, zoals environmental-DNA (eDNA) in watermonsters, en videomonitoring en automatische beeldherkenning van soorten op onderwatervideobeelden. De techniek van beeldherkenning wordt verder ontwikkeld en geïntegreerd met conventionele technieken. We dragen bij aan de ontwikkeling van een robotarm om schraapmonsters te nemen van bodemdieren, en passen deze waar mogelijk toe. De combinatie van verschillende monitoringstechnieken biedt de mogelijkheid voor validatie van nieuwe(re) technieken met daarbovenop de kans om innovatieve nieuwe methoden te kunnen testen in het veld. Deze integratie levert een aanzienlijke kostenbesparing op.

Met deze aanpak willen we bijdragen aan het valideren en kwantificeren van natuurwinst die natuurinclusieve ontwerpen en maatregelen in natuurherstelprojecten in offshore windparken creëren met als langetermijndoel het opschalen van effectieve ontwerpen en technieken voor een breed gebruik in nieuwe windparken. Met name in de planningsfase van nieuwe windparken is het van belang te weten welke natuurwinst kan worden geboekt met welke kosten-efficiënte maatregelen. Inzicht daarin verkrijgen is daarom van zowel ecologisch als economisch belang.

Het project bestaat uit (1) data-mining: literatuuronderzoek en dataverzameling, (2) methodiekontwikkeling en veldwerk (ROV beelden maken en analyseren, eDNA), (3) data-analyse, (4) ontwikkeling model om kosten/baten te analyseren en (5) communicatie en projectmanagement inclusief integratie met lopende projecten.

Publicaties