Project

Landbouwexport in breder perspectief

Wageningen Economic Research maakt ieder jaar een publicatie over de grootte van de landbouwexporten - sinds twee jaar gezamenlijk met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers worden ieder jaar traditioneel in januari tijdens de Grüne Woche (IGW) in Berlijn door de minister van LNV bekend gemaakt. Centraal staat daarbij de raming van de Nederlandse export van landbouwgoederen in het voorgaande jaar, zowel het totaal als specifiek de export naar Duitsland.

De minister wil graag naast de traditionele export- en importcijfers aanvullende informatie meenemen in de komende GrĂ¼ne Woche publicatie. Het gaat daarbij om informatie die aansluit op en inzicht geeft in de transitie naar kringlooplandbouw en versterking van de verbinding tussen landbouw en natuur.

De handel in landbouwgoederen in breder perspectief

Het project levert een raming en analyse te maken van de handel in landbouwgoederen in 2018, met daarbij een focus op de handelsbetrekking met Duitsland. De handel in landbouwgoederen wordt daarbij in breder perspectief geplaatst. Concreet hierbij gaat het op inzicht in exportverdiensten, wederuitvoer en de positie van Nederland op de wereldmarkt. Dit jaar wordt voor het eerst ook inzicht gegeven in de export van agrokennis en -innovaties, duurzame handel en een casestudie op gebied van handel en circulariteit.

Publicaties