Project

Meetprogramma methaan en ammoniak - ontwikkeling meetmethoden stalemissies 2022-2025

Innovatieve stalconcepten brengen nieuwe uitdagingen met zich mee voor het bepalen van de emissies van veehouderijen. De laatste jaren wordt er daarom veel aandacht besteed aan onderzoek en ontwikkeling voor het betrouwbaar bemeten van stalemissies. Daarnaast is er ook behoefte aan het in beeld brengen van emissies uit mestopslagen en/of mestbehandeling.

Een samenwerkingsverband bestaande uit Wageningen Livestock Research (WLR), ILVO (Vlaanderen) en TNO voert een driejarig meetprogramma uit met de volgende doelstellingen:

  • Het ontwikkelen van technisch haalbare, betrouwbare en betaalbare remote en continue meettechnieken voor methaan- en ammoniakemissie, met focus op bedrijfsmonitoring van open (natuurlijk geventileerde) stallen en van systemen buiten de stal voor mestopslag en -behandeling;
  • Het opnemen van alle (ook historische) emissiemetingen in een met het Expertisecentrum Stalmeten verbonden database, inclusief het verder uitbouwen van de gebruiksmogelijkheden van de data-infrastructuur van het expertisecentrum;
  • Het opstellen/aanpassen van protocollen voor toepassing van bovenstaande meettechnieken in de praktijk voor bedrijfsmonitoring, inclusief het verzamelen van managementparameters.

Het programma bevat 3 werkpakketten. De focus van ILVO ligt daarbij op het testen van nieuwe meettechnieken voor stalemissie in een viertal open praktijkstallen, hierbij wordt samengewerkt met  WLR die op de betreffende locaties eveneens meettechnieken ter vergelijking inzet. De focus van TNO ligt bij de doorontwikkeling van een remote meetmethode voor stalemissies waarbij deze van buitenaf worden vastgesteld. De focus van WLR ligt op het verder ontwikkelen van het dataplatform van het Expertisecentrum Stalmeten en een database stalemissies, daarnaast wordt samen met ILVO gewerkt aan onderzoek en evaluatie van sensoren voor toepassing in stallen. Resultaten uit alle onderdelen van het onderzoek worden door de partners uitgewerkt in meetvoorschriften en meetprotocollen.

In de eerste fase gedurende het najaar van 2022 wordt ingezet op het uitrollen van gezamenlijke onderzoekinfrastructuur. Dit omvat het voorbereiden van verschillende praktijklocaties in Vlaanderen door ILVO en WLR voor het uitvoeren van gezamenlijke metingen voor het testen en ontwikkelen van nieuwe referentiemethoden en nieuwe meettechnieken. TNO zal voor de  ontwikkeling van remote meting een meetcampagne uitvoeren rond een melkveestal waar al referentiemetingen en sensormetingen door WLR plaatsvinden.

Publicaties