Project

Mesttoediening verbetering modellen

Mesttoediening is een grote bron van ammoniakemissie. De onzekerheden zijn groot. Bij de ammoniakemissie spelen meteorologische omstandigheden en ruimtelijke bodemvariabiliteit, allerlei ontwikkelingen op het gebied van mesttoediening en mestbewerkingproducten en de implementatiegraad van emissiearme technieken in de praktijk een belangrijke rol.

De commissie Sutton en recent de commissie Hordijk adviseren om bij de bepaling van de hoogte van de ammoniakemissie bij mesttoediening rekening te houden met de invloed van meteorologische omstandigheden en ruimtelijke bodemvariabiliteit. Daarnaast zijn er allerlei ontwikkelingen op het gebied van mesttoediening en mestbewerkingsproducten, waarvan niet duidelijk is wat het effect is op ammoniakemissie. De commissie Sutton wees ook op de onzekerheid bij de implementatiegraad van emissiearme technieken in de praktijk.

Het onderzoek moet leiden tot verbetering van de berekening van ammoniakemissie uit mesttoediening. De verbeteringen moeten leiden tot een verkleining van de onzekerheden in de schatting van de ammoniakemissie op landelijke en regionale schaal. Het ligt in de verwachting dat door rekening te houden met temporele en ruimtelijke variatie de totale ammoniakemissie lager komt te liggen dan eerder ingeschat, maar wel ruimtelijk meer gedifferentieerd.

Via modelbouw wordt een inschatting gemaakt het effect van verschillende invloedfactoren op de hoogte van de ammoniakemissie, experimenteel onderzoek wordt uitgevoerd naar emissiefactoren van mestbewerkingsproducten en in de praktijk wordt een monitoring uitgevoerd naar de implementatie van emissiearme mesttoediening.

Voor bouwland (onbeteeld en beteeld) worden vernieuwde emissiefactoren afgeleid die rechtstreeks toegepast kunnen worden bij emissieberekeningen met NEMA en binnen INITIATOR.  Uitkomsten van de analyse en de modelaanpak weersinvloeden, mest en bodem leveren informatie op voor een verbeterde (gewogen) berekening van temporele en ruimtelijke ammoniakemissie op lokaal/regionaal en nationaal niveau.

Resultaten van experimenteel veldonderzoek naar de ammoniakemissie bij de toediening van o.a. mestbewerkingsproducten leiden tot emissiefactoren die voor deze toepassingen rechtstreeks gebruikt kunnen worden.

Resultaten van de inventarisatie implementatiegraad emissiearme mesttoediening in de praktijk kunnen naast de Landbouwtelling toegepast worden binnen nationale en regionale emissieberekeningen.

Door inzichten in temporele en ruimtelijke variabiliteit en de verbeterde activiteitendata worden de praktijk handvatten geboden om de ammoniakemissie bij mesttoediening te reduceren.

Publicaties