Project

Met precisie naar meer biodiversiteit

Het doel van deze PPS is dan ook om kennis en tools te ontwikkelen om biodiversiteit en precisiegraslandbeheer te integreren in een melkveebedrijf, met behoud van inkomen. De ambitie is om op 25% van de totale bedrijfsoppervlakte biodiversiteit centraal te stellen. Op de overige 75% is ook ruimte voor biodiversiteit, maar niet als primair doel. Met precisielandbouw neemt de productie en/of efficiëntie toe door betere (timing van) gewasverzorging en oogst. Ook kan optimaal gebruik gemaakt worden van natuurlijke processen (bv opbrengstverhoging in mengteelten). Precisielandbouw kan bijdragen aan minder middelengebruik en aan het optimaal beheren en integreren van kruidenrijk gras. Het gebruik van precisielandbouw brengt kosten met zich mee die door aanvullende inkomsten op specifieke diensten en kostenbesparingen op kunstmest-krachtvoer en extra gewasopbrengsten nivelleren. Er zijn drie sleutelfactoren in onze zoektocht: biodiversiteit, precisietechnieken en het integreren van biodiversiteit in de bedrijfsvoering.

De biodiversiteit in Nederland staat fors onder druk. Melkveebedrijven zijn de grootste gebruiker van het landbouwareaal in Nederland en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit. Normaal gesproken is extensivering de strategie om meer ruimte te bieden aan biodiversiteit. Dat gaat echter vaak ten koste van de voerproductie (hoeveelheid en/of kwaliteit) en het bedrijfsrendement. Deze PPS gaat de uitdaging aan om een forse winst op biodiversiteit te combineren met behoud van voerproductie of efficiƫntieverbetering. Inspiratie hiervoor wordt gevonden in precisielandbouw. Het doel van de PPS is om kennis en tools te ontwikkelen om biodiversiteit en precisiegraslandbeheer te integreren in een melkveebedrijf, met behoud van inkomen. De ambitie is om op 25% van de totale bedrijfsoppervlakte biodiversiteit centraal te stellen.

Op de overige 75% is ook ruimte voor biodiversiteit, maar niet als primair doel. Met precisielandbouw neemt de productie en/of efficiƫntie toe door betere (timing van) gewasverzorging en oogst. Ook kan optimaal gebruik gemaakt worden van natuurlijke processen (bv opbrengstverhoging in mengteelten). Precisielandbouw kan bijdragen aan minder middelengebruik en aan het optimaal beheren en integreren van kruidenrijk gras. Het gebruik van precisielandbouw brengt kosten met zich mee die door aanvullende inkomsten op specifieke diensten en kostenbesparingen op kunstmest-krachtvoer en extra gewasopbrengsten nivelleren. Er zijn drie sleutelfactoren in onze zoektocht: biodiversiteit, precisietechnieken en het integreren van biodiversiteit in de bedrijfsvoering.

Globale aanpak

De PPS werkt aan de volgende onderdelen die elkaar aanvullen:
1) Innovatieprojecten: Biodiverse weidegang / Kruiden en klavers ter ondersteuning van diergezondheid / Peilverhoging combineren met vaste rijpaden voor extra weidegang / Meer biodiversiteit door plaatsspecifiek bemesten van grasland
2) Innovatienetwerk van loonwerkers en melkveehouders
3) Proeftuin Biodiversiteit Dairy Campus

Publicaties