Project

Monitoren biodiversiteit: overzicht, coherentie & combineren van leren en evalueren

Vanwege de transitie naar een natuurinclusieve (kring-)looplandbouw zijn er diverse initiatieven en lopen er pilots om de effecten van herstelmaatregelen op "de biodiversiteit" te monitoren en evalueren. Aangezien biodiversiteit een breed begrip is en op verschillende wijze kan worden geinterpreteerd wil LNV graag een overzicht van desbetreffende initiatieven en pilots om waar mogelijk de samenhang te bewaken. Dit ten behoeve van een kosteneffectieve monitoring. Naast het evaluerende aspect wordt door LNV ook belang gehecht aan het lerende aspect "al doende leren". De vraag is hoe beide te combineren.

Scheppen van overzicht

Momenteel worden er veel initiatieven gestart voor het monitoren van biodiversiteit m.b.t. landbouw. Het doel van dit project is het scheppen van overzicht van deze initiatieven, advisering over het aanbrengen van coherentie in alle initiatieven en inzicht in hoe twee doelen voor monitoring: het leren (samen met boeren b.v. BIMAG) en het evalueren van de effecten van maatregelen (effect monitoring Deltaplan Biodiversiteit) gecombineerd kunnen worden.

Publicaties