Project

Monitoring Sociaal-economische effecten van het stikstofbeleid

Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven aan kabinet, Tweede Kamer en samenleving in de sociaal-economische effecten van het voorgenomen stikstofbeleid, op nationaal en provinciaal niveau, voor verantwoording over en (bij)sturing van het beleid. Ook kunnen sociaal-economische effecten van beleid een verklaring zijn voor de doeltreffendheid van beleid, en daarmee kabinet en Tweede Kamer handvaten geven om de doeltreffendheid van het beleid te verbeteren.

Het kabinet wil met het beleidsprogramma stikstofreductie en natuurverbetering het behoud en herstel van de beschermde natuur waarborgen en hiermee ruimte maken voor economische en maatschappelijke activiteiten. Dit doet het kabinet door een combinatie van bron-, natuurherstel- en ruimtelijke maatregelen. Het kabinet dient bij het nemen van deze maatregelen, zo schrijft de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) voor, rekening te houden met vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied. Dit betekent dat het kabinet weliswaar gehouden is aan de wettelijke doelen voor natuurverbetering en -herstel, maar het wel sociaal-economische gevolgen mee moet wegen wanneer er keuzemogelijkheden tussen verschillende maatregelen bestaan om achteruitgang in natuurkwaliteit te voorkomen. Ook kan het kabinet bij het bepalen van de snelheid waarmee het een gunstige staat van instandhouding wil bereiken rekening houden met sociaal-economische gevolgen van maatregelen. Het doel van dit project is inzicht te krijgen in de sociaal-economische gevolgen van de voorgenomen maatregelen in het kader van het stikstofbeleid.

 

Publicaties