Project

Multiple scales & extreme events

Onderzoek aan de water-food-nexus heeft een grote verzameling aan modellen, datasets en kennis opgeleverd. Voor een integrale analyse van transitiepaden binnen voedselsystemen is het echter nodig dat resultaten op verschillende schaalniveaus met elkaar gebruikt kunnen worden. De veerkracht van voedselsystemen tegen extreme gebeurtenissen (klimaat, politiek, economisch) kan op veel manieren gemeten worden, maar de samenhang tussen deze mogelijke maten is niet bekend. Dit motif levert een bijdrage aan de oplossing van beide problemen.

Samenvatting

Binnen dit project worden twee hoofdtaken uitgevoerd. (1) Er worden methoden ontwikkeld om (de resultaten van) modellen, datasets en kennis te vertalen van het ene schaalniveau naar het andere en tussen kennisdomeinen, en (2) er wordt een stresstest ontwikkeld om de veerkracht en schokbestendigheid van de voedselzekerheid binnen voedselsystemen in geval van (onverwachte) extreme gebeurtenissen vooraf in te schatten.

Taak 1 richt zich methodologisch op de manier waarop patronen in de variatie tussen verschillende groepen actoren (bevolkingsgroepen, instituties) en ruimtelijke correlaties (bijvoorbeeld door watergebruik of urbanisatie) gebruikt en/of behouden kunnen worden bij het vertalen van onderzoeksresultaten vanuit een specifiek schaalniveau of kennisdomein naar een ander schaalniveau of kennisdomein. Hiertoe worden voorbeeldprojecten gebruikt in Zuid-Azië, met speciale aandacht voor de relatie tussen watergebruik en voedselproductie en in Oost-Afrika, gericht op de leefbaarheid van rurale gebieden. Er worden technische oplossingen gezocht om modellen hun resultaten aan elkaar door te laten geven, hierbij worden onder andere de modellen Magnet, LPJml, Image, BioSPACS, Waterwise, MODFLOW en WOFOST gebruikt. Ook wordt een ontologie ontwikkeld voor een eenduidig gebruik van begrippen.

In taak 2 wordt een verzameling narratieven aangelegd die een overzicht geven van de structuren binnen voedselsystemen, de extreme gebeurtenissen die zich in deze systemen voordoen (zowel klimatologisch, als sociaal, economisch, politiek, technologisch, en op het gebied van humane- en diergezondheid) en de manieren waarop verschillende actoren op deze gebeurtenissen kunnen reageren. Hiermee wordt een uitgebreide set indicatoren getest op hun voorspellend vermogen met betrekking tot de reactie van voedselsystemen op extreme gebeurtenissen. De beste indicatoren vormen de basis voor een stresstest voor voedselsystemen. Deze stresstest zal beschrijven hoe informatie over een voedselsysteem gebruikt kan worden om de veerkracht van voedselzekerheid bij extreme gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een uitbraak van een besmettelijke dierziekte, te voorspellen.

Publicaties