Project

Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw gaat verder, voortaan meer gebiedsgericht

Het project Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL) gaat een nieuwe fase in. Vanaf dit jaar gaan de deelnemers meer gebiedsgericht werken aan eigen thema’s en oplossingen via inzet van precisietechnieken en agro-ecologische kennis. De gebiedsgerichte aanpak moet leiden tot maatwerk in de regio en meetbare verbetering op kringlooplandbouwdoelen. Er wordt gewerkt met innovatieve, data-gedreven, weerbare en natuur-inclusieve teeltsystemen met rendabele bedrijfsvoering. Daarnaast blijft het bestaande NPPL-netwerk intact en wordt nauw samengewerkt met het Boerderij van de Toekomst platform.

Een gebiedsgerichte aanpak helpt om te werken aan bedrijfsoverstijgende agro-ecologische oplossingen zoals afstemming van bouwplannen, waterbeheer, kennisdeling en samenwerking tussen bedrijven, effecten van emissiebeperkende maatregelen en aandacht voor natuur en landschap. Het project heeft de ambitie om goede landbouwkundige praktijk beter te combineren met maatschappelijke doelen op het gebied van emissies, gezonde bodems, energie, klimaat en biodiversiteit. Ook het verdienmodel van de ondernemer mag daarbij niet ontbreken. Dat gaat zo mogelijk via inbreng van zogenoemde Key Performance Indicators (KPI’s).

Dat is een verschil met het eerste NPPL-traject, waar individuele ondernemers eerst vooral zochten naar de mogelijkheden en voordelen van precisietechniek voor hun eigen bedrijf.

Combineren van technologie en agro-ecologie

Om dit alles handen en voeten te geven gaat een groep ondernemers in twee gebieden samen de uitdagingen aan. Het gaat om bedrijven in Zuidoost-Brabant en in de Noordoostpolder. Twee heel verschillende gebieden qua grondsoort, type bedrijven en problematieken. “In Brabant richten we ons vooral op het voorkomen van stikstofemissie en uitspoeling van nitraat naar het grondwater”, aldus Corné Kempenaar. Hij is werkzaam bij Wageningen University & Research (WUR) en projectleider van NPPL.

“Denk daarbij aan inzet van groenbemesters, slimme rotaties en nieuwe manieren om meststoffen toe te dienen. In de Noordoostpolder ligt de focus op het beperken van gewasbeschermingsmiddelen en de emissies naar het milieu. Daar draait het vooral om detectie van onkruiden, optimale timing en spuittechnieken, zoals de afgifte regelen per dop. In beide gebieden combineren we technologie met agro-ecologische kennis.”

Samenwerking met Boerderij van de Toekomst

Elke groep krijgt begeleiding van experts van WUR. “Een voordeel is dat we de expertise groepsgewijs veel gerichter kunnen inzetten. Belangrijk is om de resultaten zo goed mogelijk te kunnen kwantificeren. Daarbij wordt waar nodig aangesloten bij bestaande partijen, zoals de waterschappen om de gevolgen op de waterkwaliteit te monitoren.”

Ook werkt elk gebied samen met een Boerderij van de Toekomst. Voor Brabant is dat het aardappelbedrijf van precisiepionier Jacob van den Borne in Reusel; voor de Noordoostpolder is de Boerderij van de Toekomst in Lelystad beschikbaar. Dat zijn niet alleen belangrijke “praktijkkennisbanken”, maar bieden ook de mogelijkheid om technieken uit te proberen. Vanzelfsprekend zijn de kennis en netwerken die zijn opgedaan tijdens het eerste NPPL-project ook goed bruikbaar.