Project

Nature based solutions in open teelten

Door gebruik te maken van gewasdiversiteit kunnen open teelten profiteren van en bijdragen aan het herstel van biodiversiteit binnen Nederland. Door effecten op biodiversiteit te kwantificeren kan er een functional trait database voor biodiversiteit worden gemaakt, waarmee effecten kunnen worden opgeschaald.

50 Procent van alle terrestrische biodiversiteit in Nederland komt voor in agrarische gebieden. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat in het agrarisch gebied de biodiversiteit van bodemleven, bloemplanten, insecten en weide-en akkervogels de laatste decennia aanzienlijk zijn afgenomen. Deze afname wordt als een ernstige bedreiging gezien omdat de volgende functies worden ondermijnd:

1) de functionele biodiversiteit in de landbouw,

2) het vertrouwen van consumenten in producten uit de Nederlandse agrofood keten,

3) de veerkracht (resilience) van landbouwsystemen en natuurlijke ecosystemen,

4) groene en blauwe ecosysteemdiensten van het landelijk gebied,

5) het natuurlijk kapitaal van Nederland.

Mondiale bewustwording

Op dit moment vindt een mondiale bewustwording plaats dat een meer diverse landbouw nodig is zowel voor de gezondheid van de planeet als onszelf. Hier op vooruitlopend zijn er in de afgelopen 10 jaar verschillende projecten van WUR over gewasdiversiteit opgestart. Waarbij variatie binnen het perceel is aangebracht door rij-, strook- en/of volledige mengteelt of combinaties hiervan.

Agronomische voordelen

Agronomische voordelen in de productie (toename opbrengst/ha en productkwaliteit) en efficiëntie van benutting van land, licht, water en nutriënten in eenjarige gewascombinaties, is herhaaldelijk en significant aangetoond.

Naast agronomische voordelen lijken ook de (nu bedreigde) functies van biodiversiteit te worden versterkt. De kennis vraag is in hoeverre gewasdiversiteit daadwerkelijk kan bijdragen aan het behoud van biodiversiteit.

Bronnen

 

Publicaties