Project

POWER4BIO helpt regionale stakeholders het volledig potentieel van Europese bio-economie te benutten

Het project POWER4BIO ondersteunt regionale stakeholders bij de overgang naar een bio-economie in de Europese regio’s door hen de noodzakelijke tools, instrumenten en begeleiding te bieden waarmee zij duurzame bio-economische strategieën kunnen ontwikkelen en implementeren.

Catalogus van bio-economische oplossingen en voorbeelden van goede praktijken

Ter inspiratie is een catalogus ontwikkeld met bestaande biogebaseerde oplossingen (technologieën) voor de productie van bio-energie, biomaterialen, biochemische stoffen, en levensmiddelen en diervoeders met potentieel voor marktintroductie (TRL ³ 6). De informatie is opgeslagen in een online toegankelijke database waarin kan worden gezocht via categorieën als grondstof, conversietechnologie en product, maar ook op trefwoord. Dankzij de structuur van de database is het eenvoudig om van de ene oplossing bij een ‘aangrenzende’ oplossing te komen. De onderwerpen voor de factsheets met oplossingen zijn vastgesteld in nauwe samenwerking met verschillende typen stakeholders: beleidsmakers, de industrie (brancheverenigingen), onderzoekers en consultants.

De catalogus is online te vinden.

Twaalf voorbeelden van kleinschaliger oplossingen (gebaseerd op best practices) die mogelijk ook geschikt zijn voor toepassing in landelijk gebied, zijn in kaart gebracht en meer gedetailleerd beschreven in een afzonderlijk rapport D3.4, hierna opgenomen onder ‘Publicaties’.

De ‘Bioeconomy Strategy Accelerator Toolkit’

De tien partnerregio’s hebben hun bio-economische strategie ontwikkeld of geactualiseerd. Op basis van deze ervaring is een online tool ontwikkeld, de zogenaamde ‘Bioeconomy Strategy Accelerator Toolkit’ (BSAT), die regio’s met een stapsgewijze aanpak ondersteunt bij het opstellen van hun eigen bio-economie strategie en routekaart voor implementatie. De tool biedt een 30-tal downloadbare documenten aan: checklists, templates, de catalogus met bio-economie oplossingen, overzichten van best practices voor ondersteunend beleid en financieringsmodellen, voorbeelden en beschrijvingen van het proces dat de POWER4BIO regio’s gevolgd hebben.

De BSAT is te vinden op de website.

Tools voor het analyseren van de regionale bio-economie

Er zijn inmiddels diverse tools met uiteenlopende functies beschikbaar, waaronder tools voor: aanbod, kosten en kenmerken van biomassa; logistiek; marktinformatie; voorbeelden van conversietechnologieën op basis van best practices; beleid en financiën; duurzaamheid; zelfevaluatie. Deze zijn beoordeeld, geëvalueerd en kort beschreven met het oog op regionale stakeholders, zoals beleidsmakers en de industrie. De resultaten staan beschreven in een rapport op grond waarvan stakeholders eenvoudig kunnen bepalen welke tools voor hun situatie interessant zijn.

Rapport D2.3 is opgenomen onder ‘Publicaties’ hierna.

Bio-economische indicatoren

Er is een groslijst van 67 verschillende aspecten van bio-economie samengesteld op basis van literatuuronderzoek, relevante projecten en de input van stakeholders uit de bio-economie. Het kan gebruikt worden als een check list bij het ontwikkelen van een regionale bio-economische strategie en een implementatie roadmap. Een aantal van deze aspecten kan worden vertaald in kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) aan de hand waarvan (het potentieel van) de bio-economie in een regio kan worden beoordeeld. Meer informatie is te vinden in rapport D2.2, opgenomen onder ‘Publicaties’ hierna.

Bedrijfsmodellen, ondersteunend beleid en financieringsinstrumenten voor een bio-economie

Bedrijfsmodellen voor 19 technologieën op basis van best practices zijn volgens het format ‘Business Model Canvas’ gekarakteriseerd en beschreven. Hiervan is een vertrouwelijk rapport beschikbaar bij WR; een openbare versie van bedrijfsmodellen is in voorbereiding.

Daarnaast is gekeken of regionaal overheidsbeleid en regionale regelgeving uit de afgelopen jaren en ook voorgenomen beleid zoals uitgewerkt in de Green Deal, Farm to Form and Circular Economy Strategy. Bij de presentatie hiervan is vooral aandacht voor die beleidsaspecten die een grote impact op regionale stakeholders hebben en ook beleid dat geschikt is voor toepassing in andere regio’s. Ook is gekeken naar een algemeen theoretisch concept om beleid te integreren op verschillende politieke niveaus (van de EU tot de regio’s) en in verschillende beleidsdomeinen (milieu, duurzame ontwikkeling, energie, bio-economie). Tevens zijn de, uit EU regelgeving voortvloeiende, belemmeringen voor de ontwikkeling van de bio-economie in kaart gebracht en zijn er aanbevelingen gedaan hoe deze kunnen worden overwonnen.

Deze informatie is verzameld in rapport D4.2, opgenomen onder ‘Publicaties’ hierna.

Mogelijkheden voor financieringsinstrumenten en hun relevantie voor regionale bio-economie ontwikkeling zijn toegelicht tijdens een trainingswebinar van Power4Bio-partner Meta. Dit webinar is beschikbaar als sessie 7 van een reeks trainingswebinars, opgenomen onder ‘Publicaties’ hierna.

Een overzicht van beleid voor bioeconomy is ook gepresenteerd in een trainingswebinar van Power4Bio-partner WR. Dit webinar is beschikbaar als sessie 8 van een reeks trainingswebinars, opgenomen onder ‘Publicaties’ hierna.

Publicaties

Other publications and links