Project

Precisielandbouw 4.0

Precisielandbouw (PL) is een bedrijfsmanagementconcept waarin gewassen en dieren op het juiste moment en in de juiste mate de juiste behandeling krijgen op de kleinst mogelijke schaal. Met dit concept wordt zowel de economische als ook de ecologische en maatschappelijke duurzaamheid van landbouw vergroot. Vanuit de landbouwpraktijk en de maatschappij is er ruime aandacht voor het onderwerp. PL wordt ook wel Smart farming of Digital farming genoemd.

Er bestaan echter nog veel vragen over hoe PL ten volle benut kan worden. Plaatsbepalingstechnologie is reeds gemeengoed geworden op akkerbouwbedrijven en bij loonwerkers (ook wel PL1.0 genoemd) sinds 2010. Op basis van digitale kaarten met de ruimtelijke variatie in gewas of bodem, kunnen taakkaarten gemaakt worden voor variabel doseren (PL2.0) (sinds 2016). Deze taakkaarten gaan vooral over optimalisatie van operationeel management en zijn vaak gebaseerd op één kaartlaag (bijv. satellietbeeld).

De volgende stap in PL ligt bij slim datagebruik over teelten en bedrijven heen om nieuwe kennis te genereren en betere strategische en tactische beslissingen te nemen. We noemen dit PL4.0, naar Smart industry 4.0. Het nieuwe onderzoeksprogramma PL4.0 heeft als doel een collectieve R&D inspanning te leveren om te komen tot een basis voor grootschalig, slim, veilig, transparant en in control gebruik van data waarmee (1) nieuwe kennis verkregen wordt vanuit het data-delen principe, en (2) om te komen tot beter onderbouwde managementbeslissingen op primaire productiebedrijven open-teelten en in ketens, met name ook op tactische en strategische vraagstukken.

Eerste fase onderzoek

De eerste fase van het onderzoek start 2e helft 2019. Tijdens deze fase ligt de focus op het goed in kaart brengen van de data-positie van de boer. De startfase begint met een haalbaarheidsstudie naar de benodigde data-infrastructuur om te komen tot grootschalig, slim, veilig, transparant en in control gebruik van data in open teelten en ketens, en wat hieraan op dit moment nog ontbreekt. We richten ons daarom voornamelijk op de wensen en vereisten vanuit de agrarische bedrijven. De startfase levert antwoorden op de volgende vragen: Wat is nodig om te komen tot voorgenoemd datagebruik? Wat is er al aan deeloplossingen? En wat kan/moet in gezamenlijkheid ontwikkeld worden om het doel van een verbeterde data-positie van de boer en slim data-gebruik tussen bedrijven en in agrifood ketens te verbeteren?

Tweede fase onderzoek

De tweede fase van het PL4.0 onderzoek loopt van2021 tot en met 2023. Tijdens deze fase ligt de focus op het aantonen van meerwaarde data-delen en slim data-gebruik in use cases. Daarbij werken we vanuit de architectuurprincipes die in fase 1 voorgesteld zijn voor een veilige, transparante en kosteneffectieve  data-deel en -gebruik infrastructuur.  Al werkende zullen deze principes verder ontwikkeld worden. De nadruk ligt op interoperabiliteit van data; deze is nu nog te beperkend voor een volwassen data-gedreven landbouw en AgriFood ketens. De use cases waar aan gewerkt worden, zijn optimalisatie van kwaliteit van aardappel-pootgoed, bouwplanbreed slim data-gebruik met oog voor stikstof-efficiëntie en andere duurzaamheidsindicatoren (KPI’s), de digitale gras-keten, nieuwe verdienmodellen agrariërs en loonwerkers, nieuwe risico’s door veranderende rollen en machtsverhoudingen in digitale ecosystemen, informatie-analyse en datadeling t.b.v. efficiëntere certificering biologische teelt en omgevingsanalyse melkveehouderij. Opbrengstmonitoring in met name rooivruchten zal ook verder ontwikkeld worden.  Daarnaast worden er korte sprints uitgevoerd op onderwerpen waar interoperabiliteit verbetering behoeft. PL4.0 gaat op deze wijze bijdragen aan verbetering van de basis van en draagvlak voor data-gedreven landbouw.

1.png

Publicaties