Project

Restore-Connect - Restoring connectivity and landscape coherence

In juni 2022 is de ‘Nature Restoration Law’, de Natuurherstel Verordening, gepubliceerd. Dit is een belangrijk onderdeel van de EU Green Deal. De verordening voorziet in het wettelijk verplichten van herstel van 20% van gedegradeerde ecosystemen in 2030, en in 2050 moeten er maatregelen genomen zijn voor alle gedegradeerde ecosystemen. Er is reeds veel discussie geweest over deze wet, maar uiteindelijk is er overeenstemming over de wetstekst. Na het formeel aannemen van de verordening door het Europese parlement en de publicatie van de wetstekst moet elke EU-lidstaat binnen twee jaar een Natuurherstelplan indienen, waarin men aangeeft wat men gaat doen om dit herstel te realiseren.

In RestoreConnect kijken we naar de mogelijkheden en effecten van natuurherstel voor twee specifieke ecosysteem typen: bossen en graslanden. Twee grensoverschrijdende studiegebieden zijn geselecteerd, nl. St Jansberg en Reichswald, en de Kalmthoutse heide en Brabantse Wal.

Restore-Connect study area

Binnen deze gebieden richten we ons met name op de habitat typen en soorten van de Habitats Directive. Er wordt onderzocht hoe die op regionale schaal onder druk staan door klimaat verandering en andere drukfactoren. Waarop zou de focus moeten zijn voor herstelmaatregelen, en welke maatregelen zijn mogelijk? Met modellen wordt onderzocht wat opties en maatregelen zijn voor herstel, en de ruimtelijke samenhang van natuur te versterken (RestoreConnect). Ook wordt onderzocht wat de effecten zijn op ander landgebruik (telecoupling), en hoe stakeholders, betrokken aankijken tegen de mogelijkheden van herstel, en wat vanuit hun oogpunt he meest kansrijk is.

Restore-Connect study area

Op grond van de twee studiegebieden beoordelen welke maatregelen mogelijk zijn voor natuurherstel, maar ook verkennen we welke kennis er is, of ontbreekt. Tevens kijken we hoe dit doorwerkt in de aangrenzende gebieden in Belgie en Duitsland, met partner instituten in deze landen. Een ‘Summary for Policymakers’ kan bijdragen aan het Natuurherstelplan wat LNV komende jaren moet gaan schrijven op grond van de ‘Nature Restoration Law’.

Publicaties