Project

SN Management Coördinatie Slim Bos en Natuurbeheer

De algehele ambitie is de additionele CO2 vastlegging te bereiken in het Nederlandse bosbeheer incl. houtketen zoals die is opgenomen in het Regeerakkoord ter grootte van 1.5 miljoen ton CO2/j in 2030. We realiseren ons dat maatregelen in de bos en houtketen tijd vergen en het CO2 effect soms pas over jaren zichtbaar wordt, maar daar staat tegenover dat het effect zeer langdurig kan zijn en er andere positieve effecten ontstaan voor bijvoorbeeld biodiversiteit, recreatie of grondstoffen voor de bio-economie. De pilots zijn een eerste belangrijke stap in de richting van realisatie van de ambities van het Kabinet.

Coördinatie en management is gericht op aansturing van de deelpilots, het vermijden van overlap tussen deelpilots en het zicht houden op de tijdige en juiste uitvoering, inrichting en rapportage over de pilots zodat ze bijdragen aan de Gereedschapskist. Intern bestaat de kerngroep die zorg draagt voor Coördinatie en management uit leden van WEnR (eindverantwoordelijk), Probos (keten), Arboribus (nieuw bos) en SBB (bestaand bos). Deze kerngroep komt maandelijks bij elkaar om voortgang te bespreken en zorg te dragen voor interne uitwisseling en tevens de externe communicatie te coördineren.  

De coördinatie en management kerngroep verzorgt ook de afstemming met de Adviescommissie, afstemming richting LNV (communicatie), en de klimaattafel Landgebruik (deelnemend penvoerder VBNE). Ook vindt er afstemming plaats naar andere landgebruik georiënteerde klimaat enveloppen; vooral die van landbouw bodem C zodat rapportages op een geharmoniseerde manier gebeuren. Outcome is gericht op zichtbaarheid en een gevulde gereedschapskist en op het aanleveren richting de klimaatonderhandelingen en het leggen van een basis voor vervolgjaren.

 

Publicaties