Project

SPRINT

Landbouwsystemen in Europa zijn sterk afhankelijk van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ("PPPs") om de winstgevendheid, opbrengst en voedselveiligheid te garanderen. De kennis over de effecten van het grootschalige gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op mensen (en dieren) als consumenten en omwonenden, en op ecosystemen is schaars en gefragmenteerd.

Het algemene doel van SPRINT is het ontwikkelen, testen, valideren en opleveren van een Global Health Risk Assessment Toolbox voor de geïntegreerde beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen (PPP's) (werkzame stoffen, metabolieten en mengsels) op mensen (consumenten, omwonenden, werknemers), de veeteelt en op terrestrische en aquatische ecosystemen. Dit wordt gedaan door geharmoniseerde integrale veldstudies uit te voeren in 11 representatieve landen/gewassen ('case-study sites') in Europa, waaronder Nederland. De focus ligt op het effect en de impact van verschillende teelt- en gewasbeschermingssystemen (conventioneel, geïntegreerde plaagbestrijding, biologisch) op uitstoot, blootstelling en gezondheid. Daarnaast worden kosten-batenanalyses en duurzaamheid beoordeeld op bedrijfsniveau en macro-economisch niveau voor de verschillende scenario's. SPRINT is gebaseerd op een multi-actor benadering met case-study site platforms om belanghebbenden te betrekken en hun respectievelijke behoeften te identificeren, om het bewustzijn van boeren en burgers te verbeteren, om gezamenlijk nieuwe managementstrategieën te ontwikkelen voor een verminderde afhankelijkheid van het gebruik van GBP's, en om een omgeving te creëren die toepassing en verandering mogelijk maakt.

Publicaties