Project

Sustainable and circular dairy farming in California and the Netherlands by lowering N and GHG emissions

Het project SUSTAINABLE AND CIRCULAR DAIRY FARMING IN CALIFORNIA AND NL WITH LOWER CH4 AND N EMISSIONS beoogt de samenwerking tussen Nederland en California te versterken rondom het thema Veehouderij en broeikasgasemissies tussen betrokken kennisinstellingen en bedrijven. Zowel California als Nederland hebben ambitieuze doelstellingen op het terrein van reductie methaanemissies.  

De uitdaging van de zuivelsector in Californië is om de methaanemissies in 2030 met 40% te verminderen ten opzichte van referentiejaar 2013. Daarnaast zijn er grote zorgen over de perceptie van de consument richting zuivel door de overlast van geur en stof door de grootschalige melkveebedrijven. Dit speelt niet alleen in Californië, maar ook wel in andere zuivel producerende regio's en landen zoals Nederland. Zowel Nederland als Californië zien sterke publieke en private drijfveren voor methaanreductie en implementatie van klimaatveranderingsmaatregelen.

In Nederland is er naast broeikasgassen, ook veel aandacht voor ammoniakemissie (N-verliezen) en N-efficiëntie. In 2019 ondertekenden het California Department of Food and Agriculture en het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een intentieverklaring tot nauwere samenwerking tussen beide landen. In deze afspraak hebben beide regeringen toegezegd de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en private partijen te bevorderen met als doel broeikasgasemissies van de zuivelsector te verminderen (mitigation) en de zuivelsector  'klimaatslimmer' te maken. Vervolgens zijn er diverse bijeenkomsten en discussies georganiseerd tussen Amerikaanse en Nederlandse  stakeholders.

Het onderwerp Mest, Methaan en Klimaatadaptatie kwam als hoofdthema en gezamenlijk belang naar voren. LNV heeft voorgesteld om een project op te zetten om de mogelijkheden voor verdere samenwerking op dit terrein verder te verkennen onder de paraplu van de samenwerkingsovereenkomst tussen Californië en het Ministerie van Landbouw. Belangrijke uitdagingen waar Nederland kan bijdragen aan de behoeften van de Californische zuivelsector worden verwacht op het gebied van verduurzaming en circulariteit gericht op melkveebedrijven in relatie tot reductie van methaanemissies en N-verliezen. Deze aanpak omvat niet alleen voer- en mestbeheer, zoals beter gebruik van bijproducten uit de voedingsindustrie, voeradditieven, slimme voertechnieken, mesttoepassing en mestverwerking, maar ook een focus op mindset van melkveehouders en industrie. Dit project heeft tot doel verdere samenwerking en zakelijke initiatieven tussen Californië en Nederland te initiëren bijvoorbeeld in een PPS.

Publicaties