Project

The Next Fruit 4.0

In de PPS Precisietuinbouw (WP Fruit 4.0), KV 1604-025, is aangetoond wat in de fruitteelt bereikt kan worden met inzet van technologie. Omdat voor een toekomstbestendige fruitteelt die technologie optimaal wil inzetten nog verdere ontwikkelingen nodig zijn, wil het consortium vervolgstappen zetten in The Next Fruit 4.0.

Het project heeft drie hoofddoelstellingen in relatie tot de ontwikkeling van technologie:

  1. verduurzaming van teelt en keten;
  2. opbrengstmaximalisatie;
  3. kostenminimalisatie.

Het project is vormgegeven langs twee lijnen. De basis van het project wordt gevormd door vier Case studies. Omdat de uitvoering van de cases verschillende expertises vraagt wordt per Case studie een inhoudelijke bijdrage geleverd vanuit zes werkpakketten: (1) sensing, (2) managementinformatie, (3) robotisering, (4) randvoorwaarden, (5) implementatie, economische validatie en innovatieadoptie en (6) een innovatiecirkel.

In The Next Fruit 4.0 wordt gewerkt aan verdieping en verbreding van technologische oplossingen voor de fruitteelt van morgen. Verbreding door de sensingtechnologie die voor appels ontwikkeld is te vertalen naar andere fruitgewassen. Verdieping door een volgende stap te zetten in precisiespuittechnologie op boomniveau, door nieuwe vormen / toepassingsmogelijkheden van sensing te ontwikkelen, door de ontwikkeling van decision support models en dashboards en door sensingtechnologie te koppelen aan prototypes van robots die teelthandelingen kunnen uitvoeren. Tevens wordt verdieping gezocht in toepassing van nieuwe technologie na de oogst t.b.v. bewaring en verkoop.

Voor het totale project geldt dat voor de nieuwe technologische toepassingen nadrukkelijk aandacht zal worden besteed aan de sociale en economisch impact en aan de voorwaarden voor innovatieadoptie. Wat dit project bijzonder maakt is de samenwerking tussen een breed consortium van Nederlandse en Amerikaanse partijen, en de integrale ontwikkeling van technologie (sensing, robotisering), datamanagement en managementinformatie.
De uitvoering van het project ligt bij WUR en bij Delphy Improvement Centre BV. Tevens zal worden samengewerkt met de Fruit Tech Campus (een samenwerking tussen Helicon Opleidingen & Aeres), Proeftuin Randwijk, fruittelers en een breed consortium uit het bedrijfsleven.

Het project sluit aan bij de missies van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de missies van de Topsector ICT & Smart Industry

Logo's

Publicaties