Project

Toekomstige regionale verdienmodellen

Inmiddels is duidelijk dat de huidige manier van bodem- en watergebruik niet lang houdbaar is: bronnen putten uit, waardoor het systeem steeds kwetsbaarder wordt vanwege klimaatverandering. Het toewerken naar een klimaatbestendig en evenwichtig gebruik van het bodem- en watersysteem vraagt om een integrale aanpak: maatregelen zijn niet alleen nodig in het fysieke landschap, maar ook in het institutionele, het sociaal-maatschappelijke én het financiële landschap. In dit onderzoek focussen we op de essentiële financiële mechanismen voor het creëren en in stand houden van een klimaatbestendige landbouw (horizon 2050-2100).  Welke economische arrangementen passen bij een klimaatbestendige landbouwkundige samenleving en welke financiële opties hebben agrariërs nodig om duurzaam een boterham te verdienen?

Met dit onderzoek willen we onze blik verleggen van het hier en nu naar de lange termijn (2050-2100). We treden buiten de huidige financiële kaders en systemen en nemen de toekomstige klimaatbestendige samenleving als uitgangspunt. Daarmee proberen we inzicht te verschaffen in de essentiële financiële mechanismen voor het creëren en in stand houden van deze klimaatbestendige samenleving. We starten met het concretiseren van een ‘klimaatbestendige (boeren) samenleving’ voor één of twee specifieke gebieden (een zandgebied in Noordoost Brabant en eventueel een veengebied). Vervolgens stellen we de randvoorwaarden, beschikbare milieuruimte en begrenzing van bronnen vast die van toepassing zijn op het in stand houden van de gedefinieerde klimaatbestendige samenleving. Gebruik makend van de ontwerpprincipes van E. Ostrom geven we ten slotte inzicht in de essentiële financiële mechanismen en interessante opties voor het duurzaam en klimaatbestendig kunnen boeren.

Publicaties